Edicte B.A. del 29-5-2024 pel qual es notifica un Aute al Sr. Óscar García Carrasco.

Fecha de publicación05 Junio 2024
Número de Gaceta62
SecciónAdministració de Justícia
JF_2024_05_30_15_32_03

Edicte B.A. del 29-5-2024 pel qual es notifica un Aute al Sr. Óscar García Carrasco.

Tomàs Lomero Ribó, Secretari Judicial de la Batllia del Principat d’Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment d’injunció amb núm. 3000136/2024, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, la societat Ramentol Pujol Borrell & Vilamajó SL contra el Sr. Óscar García Carrasco, ha recaigut Aute del 24 de maig de 2024 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

“Decideix:

Primer.- Despatxar execució contra el Sr. Oscar García Carrasco per l’import reclamat de 627,00- euros.

Segon.- Es condemna al deutor el Sr. Oscar García Carrasco al pagament de les costes processals.

Aquesta resolució és ferma i contra la mateixa no es pot interposar cap recurs (art. 265.2 del Codi de procediment civil).”

I als efectes de notificació al Sr. Óscar García Carrasco, es publica aquest Edicte.

Andorra la Vella, el dia 29 de maig del 2024

El Secretari Judicial
Tomàs Lomero Ribó

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR