Edicte B.A. del 29-6-2022 pel qual es notifica un Aute als ignorats hereus de qui fou la Sra. Maria Christina Gillson.

Fecha de publicación13 Julio 2022
Fecha29 Junio 2022
Número de Gaceta83
JF20220704_12_43_11

Edicte

Edicte B.A. del 29-6-2022 pel qual es notifica un Aute als ignorats hereus de qui fou la Sra. Maria Christina Gillson.

Tom's Lomero Ribó, Secretari Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil núm. 0000008/2020 en fase d' execució, relatius a la tutoria de la Sra. Maria Christina Gillson, ha recaigut Aute del 26 de maig del 2022 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Decideix:

Únic.- Aprovar els comptes finals presentats per la Fundació Privada Tutelar del Principat d' Andorra respecte de la tutela de la qui fou la Sra. Maria Christina Gillson, procedint-se a l' arxiu de les actuacions.

Aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es pot interposar recurs d' apel·lació que es presenta directament davant la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d' Andorra, en el termini de 13 dies hàbils des de la seva notificació, havent d' adjuntar còpia de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR