Edicte B.A. del 29-6-2022 relatiu a la Cessació de pagaments i fallida de la societat Remodelacions i Construccions 2010, SLU.

Fecha de publicación13 Julio 2022
Fecha29 Junio 2022
Número de Gaceta83
JPF20220704_12_59_38

Edicte

Edicte B.A. del 29-6-2022 relatiu a la Cessació de pagaments i fallida de la societat Remodelacions i Construccions 2010, SLU.

Emilie Antunes Pombo, Secretària Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment de Cessació de pagaments i fallida amb núm. 6000537/2018, interessant la societat Remodelacions i Construccions 2010, SLU, ha recaigut Providència de 16 de març del 2022 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Acorda:

Primer.- Requerir a l' administrador judicial a fi que en el termini improrrogable de quinze dies hàbils remeti un estat de la situació de la fallida. En cas que consideri que es pot procedir a les operacions de liquidació i repartiment, se' l requereix a fi que presenti l' informe de tancament del procediment, on haurà d' incloure les gestions efectuades...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR