Edicte B.A. del 3-11-2021 pel qual es notifica un Aute al Sr. Alexandre Maragliano Gómez.

Fecha de publicación17 Noviembre 2021
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
1/1
www.bopa.ad
17 de novembre del 2021
Núm. 119
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte B.A. del 3-11-2021 pel qual es notica un Aute al Sr. Alexandre Maragliano Gómez.
Alexandre Ferreira Teixeira, Secretari Judicial de la Batllia del Principat d’Andorra,
Faig saber
Que en els autes del judici civil número 2000473/2021 tramitat pel procediment especial seguit entre les
parts respectivament agent i defenent, la societat Andorra Telecom, SAU contra el Sr. Alexandre Maraglia-
no Gómez, ha recaigut Aute de data 7 de setembre del 2021, que reproduït en la part dispositiva, diu així:
“Decideix:
Primer.- Admetre a tràmit la petició de procediment d’injunció presentada per la Sra. Helena Díez Burgos,
procuradora de la societat Andorra Telecom, SAU contra el Sr. Alexandre Maragliano Gómez en reclamació
de 164,89.-€ + 20,00.-€ de taxes judicials.
Segon.- Requerir al deutor perquè en el termini dels tretze dies hàbils següents al dia en què se li notica
aquest aute, faci alguna de les actuacions següents:
a) Consigni o pagui al creditor l’import del deute reclamat.
b) Acrediti prop del tribunal que ha satisfet l’import del deute reclamat.
c) Comparegui per al·legar que s’oposa al deute reclamat i exposar els motius pels quals considera que
no ha de satisfer, en tot o en part, l’import del deute reclamat.
S’adverteix al deutor que, en cas que no ho faci, es despatxarà l’execució contra ell i se li imposaran les
costes processals.
Aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es pot interposar un recurs de reposició davant d’aquest
mateix tribunal (art. 324.1 Llei 24/2018, del 18 d’octubre, del Codi de procediment civil). El recurs de reposició
s’ha d’interposar en el termini dels tretze dies hàbils següents al dia en què es notica la resolució objecte de
recurs, mitjançant un escrit en què ha de constar la fonamentació del recurs, i s’hi ha d’adjuntar una còpia
de la resolució objecte de recurs (art.325 Llei 24/2018, del 18 d’octubre, del Codi de procediment civil).’’
I als efectes de noticació al Sr. Alexandre Maragliano Gomez, avui d’ignorat parador, es publica aquest Edicte.
Andorra la Vella, el dia 3 de novembre del 2021.
El Secretari Judicial,
Alexandre Ferreira Teixeira
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
11-16
14:09:27

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR