Edicte B.A. del 3-4-2024 pel qual es notifica una Providència a la societat Xirintito, SLU.

Fecha de publicación10 Abril 2024
Número de Gaceta44
SecciónAdministració de Justícia
JF_2024_04_05_15_01_07

Edicte B.A. del 3-4-2024 pel qual es notifica una Providència a la societat Xirintito, SLU.

Ainhoa Miñambres Garcia, Secretària Judicial, de la Batllia del Principat d’Andorra

Faig saber

Que, en el marc dels autes civils enregistrats amb el número seqüencial 7000028/2024, seguits pel procediment ordinari, entre les parts, respectivament, agent i defenent, la societat Credit Andorra, SA contra la societat Xirintito, SLU i el Sr. Cesar Sebastian Orts, ha recaigut Providència en data 13 de febrer del 2024 que, reproduïda en la part dispositiva, diu així:

“Tenint en compte tot el que s’ha exposat, de conformitat amb el que disposen els articles 131 i 132 per remissió de l’article 253.2 del Codi de procediment civil és procedent admetre a tràmit la demanda i donar-ne trasllat a la part demandada per tal que comparegui en el procés a contestar la demanda en el termini de vint (20) dies hàbils amb l’advertiment que si no compareix en el termini esmentat serà declarada en situació processal de rebel·lia.

Aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es pot interposar un recurs de reposició davant d’aquest mateix tribunal (art. 324.1 del Codi de procediment civil). El recurs de reposició s’ha d’interposar en el termini dels tretze dies hàbils següents al dia en què es notifica la resolució objecte de recurs, mitjançant un escrit en què ha de constar la fonamentació del recurs, i s’hi ha d’adjuntar una còpia de la resolució objecte de recurs...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR