Edicte B.A. del 3-4-2024 pel qual es notifica un Aute al Sr. Jordi Agromayor Santuré.

Fecha de publicación10 Abril 2024
Número de Gaceta44
SecciónAdministració de Justícia
JF_2024_04_04_12_44_45

Edicte B.A. del 3-4-2024 pel qual es notifica un Aute al Sr. Jordi Agromayor Santuré.

Tomàs Lomero Ribó, Secretari Judicial de la Batllia del Principat d’Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment d’Injunció núm. 3000026/2024, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, la societat Go Vaning, SL contra el Sr. Jordi Agromayor Santuré, ha recaigut Aute del 28 de març de 2024 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

“Decideix:

Primer.- Despatxar execució contra el Sr. Jordi Agromayor Santuré per l’import reclamat de 545,68- euros.

Segon.- Es condemna al deutor el Sr. Jordi Agromayor Santuré al pagament de les costes processals.

Aquesta resolució és ferma i contra la mateixa no es pot interposar cap recurs (art. 265.2 del Codi de procediment civil).

I als efectes de notificació al Sr. Jordi Agromayor Santuré, es publica aquest Edicte.

Andorra la Vella, 3 d’abril del 2024

El Secretari Judicial
Tomàs Lomero Ribó

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR