Edicte B.A. del 3-4-2024 pel qual es notifica un Aute al Sr. Natanael Eliel Garcia Peralta.

Fecha de publicación10 Abril 2024
Número de Gaceta44
SecciónAdministració de Justícia
JF_2024_04_04_12_34_46

Edicte B.A. del 3-4-2024 pel qual es notifica un Aute al Sr. Natanael Eliel Garcia Peralta.

Tomàs Lomero Ribó, Secretari Judicial de la Batllia del Principat d’Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment d’Injunció núm. 3000027/2024, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, la Societat Financera Pyrénées, SA contra el Sr. Natanel Eliel Garcia Peralta, ha recaigut Aute del 28 de març de 2024 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

“Decideix:

Primer.- Despatxar execució contra el Sr. Natanael Eliel Garcia Peralta per l’import reclamat de 126,60- euros.

Segon.- Es condemna al deutor el Sr. Natanael Eliel Garcia Peralta al pagament de les costes processals.

Aquesta resolució és ferma i contra la mateixa no es pot interposar cap recurs (art. 265.2 del Codi de procediment civil).

I als efectes de notificació el Sr. Natanael Eliel Garcia Peralta, es publica aquest Edicte.

Andorra la Vella, 3 d’abril de 2024

El Secretari Judicial
Tomàs Lomero Ribó

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR