Edicte B.A. del 30-11-2021 pel qual es notifica un Aute al Sr. Esteban Tudisco Valdivia.

Fecha de publicación09 Diciembre 2021
Número de Gaceta129
JF20211201_09_44_29

Edicte

Edicte B.A. del 30-11-2021 pel qual es notifica un Aute al Sr. Esteban Tudisco Valdivia.

Alexandre Ferreira Teixeira, Secretari Judicial del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en període d' execució de la Sentència recaiguda en els autes del judici civil número 2000015/2021 Execució (2000003/2020 Tramitació), tramitat pel procediment d' Arrendaments Urbanst, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, la societat Projectes i Inversions, SA contra el Sr. Esteban Tudisco Valdivia i altre, ha recaigut Acord de data 21 de setembre del 2021, quina part dispositiva diu:

' Decideix:

Primer.- Fixar que el Sr. Esteban Tudisco Valdivia i altre, part executada, ha de satisfer la quantitat següent pels conceptes que es detallen:

- Honoraris advocat

1.854,88 '

- Honoraris procurador

467,11 '

- Taxes judicials

250,30 '

Total

2.572,29 '

Segon.- Donar trasllat a la part executada de l' escrit presentat per l' executant en data 20/09/2021.

Tercer.- Recordar que el professional del dret investit de funció pública que té autoritat per procedir a l' execució forçosa dels termes de la present resolució és el Saig, segons allò establert a la Llei 43/2014 del 18 de desembre, del Saig.

Quart.- Notificar la present resolució a les parts personades en el procés perquè puguin impugnar eventualment aquesta taxació de costes en el termini de tretze dies hàbils, a comptar de la notificació de la present resolució, tot segons allò establert a l' article 359 de la Llei 24/2018, del 18 d' octubre, del Codi de procediment civil.

Cinqué.-. No admetre a tràmit les peticions contingudes a l' escrit de demanda d' execució de Sentència presentat per la Sra. Ester Cabeza Casajuana, en representació de la societat Projectes i Inversions, SA en data 20 de setembre del 2021, pel que fa únicament a la reclamació de la part líquida, sense perjudici que la part executant pugui adreçar-se al Saig en aquest sentit.

Aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es pot interposar un recurs de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR