Edicte B.A. del 30-5-2022 pel qual es notifica una Providència al Sr. Carles Coma Mas.

Fecha de publicación21 Septiembre 2022
Fecha30 Mayo 2022
Número de Gaceta112
SecciónAdministració de Justícia
JF20220913_11_04_53

Edicte

Edicte B.A. del 30-5-2022 pel qual es notifica una Providència al Sr. Carles Coma Mas.

Blanca Gómez De Urrutia De Antón, Secretària judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment d' Arrendaments núm. 4000069/2022, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, la societat Eix Immobiliari agents i gestors, SLU contra el Sr. Carles Coma Mas, ha recaigut providència de data 5 d' abril del 2022 que disposa:' ' Així mateix, a partir de les dades i documents aportats aquest Tribunal estima que la part actora reuneix els requisits de capacitat per ser part, capacitat processal i representació processal per poder comparèixer en un judici atès el que disposen els articles 31, 32 i 41 del Codi de procediment civil.

D' altra banda, a partir de les pretensions que ha formulat la part actora a l' escrit de demanda, aquest Tribunal té jurisdicció i competència objectiva per conèixer de les mateixes a tenor del que disposen els articles 54 i 60 del Codi de procediment civil.

Tenint en compte tot el que s' ha exposat, de conformitat amb el que disposen els articles 131 i 132 per remissió dels articles 251 i 278, i l' article 280 del Codi de procediment civil és procedent admetre a tràmit la demanda i donar-ne trasllat a la part...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR