Edicte B.A. del 30-6-2022 pel qual es notifica un Acord al legal representant de la societat Mercury Group, SL.

Fecha de publicación13 Julio 2022
Fecha30 Junio 2022
Número de Gaceta83
SecciónAdministració de Justícia
JF20220704_13_37_59

Edicte

Edicte B.A. del 30-6-2022 pel qual es notifica un Acord al legal representant de la societat Mercury Group, SL.

Alexandre Ferreira Teixeira, Secretari Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil núm. 2000052/2022, en fase d' execució de les costes processals, seguit entre les parts, respectivament, executant i executada, la societat Andreu Armengol, SA contra la societat Mercury Group, SL, ha recaigut Acord del 20 de maig del 2022 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Acorda:

Primer.- Fixar que la societat Mercury Group, SL, part executada, ha de satisfer la quantitat següent pels conceptes que es detallen:

- Honoraris advocat 3.874,86 '

- Honoraris procurador 347,00 '

- Taxes judicials 310,15 '

Total 4.532,01 '

Segon.- Donar trasllat a la part executada de l' escrit presentat per l' executant en data 18 de maig de 2022.

Tercer.- Recordar que el professional del dret investit de funció pública que té autoritat per procedir a l' execució forçosa dels termes de la present resolució és el Saig, segons allò establert a la Llei 43/2014 del 18 de desembre, del Saig.

Quart.- Notificar la present resolució a les parts personades en el procés perquè puguin impugnar eventualment aquesta taxació de costes en el termini de tretze dies hàbils, a comptar de la notificació de la present resolució, tot segons allò establert a l' article 359 del Codi de procediment civil.

Aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es pot interposar un recurs de reposició davant d'...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR