Edicte B.A. del 30-6-2022 pel qual es notifica un Aute a la Sra. Maria Belen Rodríguez Diz.

Fecha de publicación20 Julio 2022
Fecha30 Junio 2022
Número de Gaceta86
JF20220712_12_14_16

Edicte

Edicte B.A. del 30-6-2022 pel qual es notifica un Aute a la Sra. Maria Belen Rodríguez Diz.

Blanca Gómez De Urrutia De Antón, Secretària Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment d' Injunció núm. 4000205/2022, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, la societat Andorra Telecom, SAU contra la Sra. Maria Belen Rodríguez Diz, ha recaigut Aute del 13 de maig del 2022 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Decideix:

Primer.- Admetre a tràmit la petició de procediment d' injunció presentada per la representació processal de la societat Andorra Telecom, SAU contra la Sra. Maria Belen Rodriguez Diz en reclamació de 178,38' .

Segon.- Requerir al deutor perquè en el termini dels tretze dies hàbils següents al dia en què se li notifica aquest aute, faci alguna de les actuacions següents:

a) Consigni o pagui al creditor l' import del deute reclamat.

b) Acrediti prop del tribunal que ha satisfet l' import del deute reclamat.

c) Comparegui per al·legar que s' oposa al deute reclamat i exposar els motius pels quals considera que no ha de satisfer, en tot o en part, l' import del deute reclamat.

S' adverteix al deutor que, en cas que no ho faci, es despatxarà l' execució contra ell i se li imposaran les costes processals.

Aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es pot interposar un...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR