Edicte B.A. del 30-6-2022 pel qual es notifica un Aute al legal representant de la societat Mercury Group, SL.

Fecha de publicación27 Julio 2022
Fecha30 Junio 2022
Número de Gaceta90
JF20220720_11_27_49

Edicte

Edicte B.A. del 30-6-2022 pel qual es notifica un Aute al legal representant de la societat Mercury Group, SL.

Alexandre Ferreira Teixeira, Secretari Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil núm. 2000053/2022 en fase d' execució, seguit entre les parts, respectivament, executant i executada, la societat Andreu Armengol, SA contra la societat Mercury Group, SL ha recaigut Aute del 23 de maig del 2022 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Decideix:

Primer.- Ordenar al legal representant de la societat Mercury Group, SL que procedeixi en el termini de tretze (13) dies hàbils, a deixar lliure i vàcua les unitats immobiliàries places d' aparcament número 508-513 i despatx 1 situades al Bloc B de l' Edifici Quirola, C/. Baixada del Molí, núm. 18-20 de la parròquia d' Andorra la Vella, fent entrega de la possessió de la mateixa.

Segon.- Advertir al legal representant de la societat Mercury Group, SL que en cas que el proper dia 15 de setembre del 2022 a les 10h00 no hagi desocupat les unitats immobiliàries, es procedirà al desallotjament de les mateixes i es retornarà la possessió a la part executant, quedant en dipòsit de la propietat i, durant el termini de quinze...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR