Edicte B.A. del 30-6-2022 pel qual es notifica un Aute al Sr. Raphael Sieiro Pena.

Fecha de publicación21 Septiembre 2022
Fecha30 Junio 2022
Número de Gaceta112
SecciónAdministració de Justícia
JF20220913_11_01_24

Edicte

Edicte B.A. del 30-6-2022 pel qual es notifica un Aute al Sr. Raphael Sieiro Pena.

Blanca Gómez De Urrutia De Antón, Secretària Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment d' Injunció núm. 4000168/2022, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, la societat Idpa, SA contra el Sr. Raphael Sieiro Pena, ha recaigut Aute del 21 d' abril del 2022 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Decideix:

Primer.- Admetre a tràmit la petició de procediment d' injunció presentada per la representació processal de la societat Idpa, SA contra els Srs. Raphael Sieiro Peno i Carles Pando Berruezo en reclamació de la quantitat de 612,54' .

Segon.- Requerir al deutor perquè en el termini dels tretze dies hàbils següents al dia en què se li notifica aquest aute, faci alguna de les actuacions següents:

a) Consigni o pagui al creditor l' import del deute reclamat.

b) Acrediti prop del tribunal que ha satisfet l' import del deute reclamat.

c) Comparegui per al·legar que s' oposa al deute reclamat i exposar els motius pels quals considera que no ha de satisfer, en tot o en part, l' import del deute reclamat.

S' adverteix al deutor que, en cas que no ho faci, es despatxarà l' execució contra ell i se li imposaran les costes processals.

Aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es pot...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR