Edicte B.A. del 4-4-2024 per comunicar la cessació de pagaments i fallida de la societat Consultori Mèdic PG, SL.

Fecha de publicación10 Abril 2024
Número de Gaceta44
SecciónCessació de pagaments i fallida
JPF_2024_04_05_11_47_56

Edicte B.A. del 4-4-2024 per comunicar la cessació de pagaments i fallida de la societat Consultori Mèdic PG, SL

Emilie Pombo Antunes, Secretària Judicial de la Batllia del Principat d’Andorra,

Faig saber

Que en el marc dels autes que se segueixen en demanda de declaració de cessació de pagaments i fallida de la societat Consultori Mèdic PG, SL, el 20 de març de 2024 s’ha dictat un Aute, la part dispositiva del qual diu:

“Primer.- Decretar a la societat Consultori Mèdic, PG, SL, en estat de cessació de pagaments i fallida i privar-la definitivament del dret d’explotar tot comerç per sí mateixa o per persona interposada, així com de dirigir, administrar o controlar una empresa comercial individual o social.

Segon.- Fixar la data de la cessació de pagaments i fallida als 18 mesos anteriors a la data de la present resolució judicial.

Tercer.- Nomenar administradora judicial dels béns i drets de la present cessació de pagaments i fallida a la Saig Sra. Lourdes Alonso Martínez, amb domicili professional radicat al C/ Bonaventura Armengol, núm. 15, 4rt. 6a. Edifici Occesa AD500 - Andorra la Vella, la qual haurà de procedir a efectuar les operacions previstes als articles 60 i concordants del Decret, de data 4 d’octubre de 1969, en relació a la cessació de pagaments i fallida, una volta hagi acceptat el càrrec per al qual ha estat nomenat.

Quart.- Nomenar controlador de la present cessació de pagaments i fallida al M.I. Govern d’Andorra, amb domicili al C/Prat de la Creu, 62-64, AD500 Andorra la Vella.

Cinquè.- Donar publicitat a la present resolució judicial mitjançant la publicació d’edictes al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, fent constar que per tot al cap de trenta (30) dies hàbils des de llavors, tots els creditors hauran d’haver lliurat els justificants de llurs crèdits a l’administradora judicial, a fi que els verifiqui i n’efectuï la relació corresponent.

Sisè.- Fer avinent a l’administradora judicial del present procediment concursal que haurà d’organitzar la pública subhasta dels béns de la societat fallida cas que n’apareguessin sense necessitat d’autorització judicial, comunicant-ho prèviament a aquesta Batllia a fi que en resti constància en autes, i posteriorment, una volta efectuada la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR