Edicte B.A. del 5-10-2023 de citació a la Sra. Béatrice Connan.

Fecha de publicación11 Octubre 2023
Número de Gaceta125
JC_2023_10_11_09_31_14

Edicte

Edicte B.A. del 5-10-2023 de citació a la Sra. Béatrice Connan.

Patricia Medina Giles, Secretària judicial de la Batllia del Principat d’Andorra,

Faig saber

Que a instància de la societat Artal, SA s’ha enregistrat una petició de procediment d’injunció contra la Sra. Béatrice Connan.

Que el President del Tribunal de Batlles ha designat per torn com a tribunal competent per conèixer del present procés al Sr. Xavier Colom Pich, Batlle civil número 5.

Que per aute del 19 de setembre del 2023 s’ha decidit l’admissió de la petició d’injunció havent-se registrat amb el número de causa 5000384/2023.

Que havent resultat infructuosos els intents de notificació personal, es cita per edictes a la part demandada per tal dins del termini de 13 dies hàbils a comptar de la publicació del present edicte efectuï alguna de les actuacions següents:

a) Consigni o pagui al creditor l’import del deute reclamat.

b) Acrediti prop del tribunal que ha satisfet l’import del deute reclamat.

c) Comparegui per al·legar que s’oposa al deute reclamat i exposar els motius pels quals considera que no ha de satisfer, en tot o en part, l’import del deute reclamat.

Que igualment s’informa a la part demandada que en cas de no realitzar alguna de les tres anteriors actuacions dins del termini impartit, es despatxarà l’execució contra ella i se li imposaran les costes processals.

I als efectes de notificació es publica aquest Edicte.

Andorra la Vella, el dia 5 d’octubre del 2023.

La Secretària Judicial,
Patricia Medina Giles

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR