Edicte B.A. del 5-9-2022 pel qual es notifica un Aute al Legal Representant de la societat Construccions Buiques, SLU.

Fecha de publicación21 Septiembre 2022
Fecha05 Septiembre 2022
Número de Gaceta112
SecciónAdministració de Justícia
JF20220915_12_50_12

Edicte

Edicte B.A. del 5-9-2022 pel qual es notifica un Aute al Legal Representant de la societat Construccions Buiques, SLU.

Emilie Antunes Pombo, Secretària Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment Ordinari amb núm. 6000064/2021, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, la societat En2k, SLU contra la societat Construccions Buiques, SLU, ha recaigut Aute del 27 de juny del 2022 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Decideix:

Primer.-Suspendre la tramitació dels presents autes enregistrats amb el número 6000064/2021 instats per la societat En2k, SLU contra la societat Construccions Buiques, SLU, a tramitar pel procediment ordinari.

Segon.- Arxivar provisionalment les presents actuacions, fins per tot el moment en què les parts sol·licitin llur continuació, una volta s' hagi procedit al tancament del procediment de cessació de pagaments i fallida de la societat Construccions Buiques, SLU.

Tercer.- Notificar la present resolució a...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR