Edicte B.A. del 6-7-2022 pel qual es notifica un Aute al Sr. Andres Felipe Sanchez Vargas.

Fecha de publicación20 Julio 2022
Fecha06 Julio 2022
Número de Gaceta86
JF20220713_08_59_39

Edicte

Edicte B.A. del 6-7-2022 pel qual es notifica un Aute al Sr. Andres Felipe Sanchez Vargas.

Blanca Gómez De Urrutia De Antón, Secretària Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment d' Injunció núm. 4000175/2022, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, la societat Andorra Telecom, SAU contra el Sr. Andres Felipe Sanchez Vargas, ha recaigut Aute del 4 de maig del 2022 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Decideix:

Primer.- Admetre a tràmit la petició de procediment d' injunció presentada per la representació processal d' Andorra Telecom, SAU contra el Sr. Andres Felipe Sanchez Vargas en reclamació de la quantitat de 216,55' .

Segon.- Requerir al deutor perquè en el termini dels tretze dies hàbils següents al dia en què se li notifica aquest aute, faci alguna de les actuacions següents:

a) Consigni o pagui al creditor l' import del deute reclamat.

b) Acrediti prop del tribunal que ha satisfet l' import del deute reclamat.

c) Comparegui per al·legar que s' oposa al deute reclamat i exposar els motius pels quals considera que no ha de satisfer, en tot o en part, l' import del deute reclamat.

S' adverteix al deutor que, en cas que no ho faci, es despatxarà l' execució contra ell i se li imposaran les costes processals.

Aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es pot interposar un...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR