Edicte B.A. del 8-11-2021 pel qual es notifica una Providència al Sr. Isaac Ascón Montserrat.

Fecha de publicación17 Noviembre 2021
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
1/1
www.bopa.ad
17 de novembre del 2021
Núm. 119
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte B.A. del 8-11-2021 pel qual es notica una Providència al Sr. Isaac Ascón Montserrat.
Eunice Azevedo Bandeira, Secretària Judicial de la Batllia del Principat d’Andorra,
Faig saber
Que en els autes del judici civil número 1000037/2021 tramitat pel procediment Abreujat seguit entre les
parts respectivament agent i defenent, la Sra. Judith Peiró Costa contra el Sr. Isaac Ascón Montserrat, ha
recaigut Providència de data 27 d’octubre del 2021, que reproduït en la part dispositiva, diu així:
“Decideix:
Primer.- Informar a les parts que els presents autes es troben a la seva disposició, a comptar de la data de
noticació de la present resolució, podent les parts venir a consultar-los prèvia cita amb la Secció de Civil
1, fent-los-hi avinent que en cas que interessin rebre còpia de les proves practicades, en còpia simple en
paper o qualsevol altre format o suport, hauran de consignar l’import corresponent prop de la recepció
general del Consell Superior de Justícia
Segon.- Requerir a les parts litigants a  que presentin l’escrit de conclusions en el termini de quince (15)
dies hàbils, des de la noticació de la present resolució, fent-los-hi avinent que si en tal data, no l’han aportat,
se les considerarà voluntàriament desistides del referit tràmit.
Tercer.- Noticar la present resolució judicial a les parts interessades.”
I als efectes de noticació al Sr. Isaac Ascón Montserrat, avui d’ignorat parador, es publica aquest Edicte.
Andorra la Vella, el dia 8 de novembre del 2021.
La Secretària Judicial,
Eunice Azevedo Bandeira
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
11-16
14:08:46

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR