Edicte B.A. del 8-7-2022 pel qual es notifica un Aute al Sr. Mark Nash.

Fecha de publicación20 Julio 2022
Fecha08 Julio 2022
Número de Gaceta86
JF20220713_08_45_51

Edicte

Edicte B.A. del 8-7-2022 pel qual es notifica un Aute al Sr. Mark Nash.

Tomàs Lomero Ribó, Secretari Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment d' Injunció núm. 3000215/2022, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, la societat Patrimoine Assegurances Unieurope Grup Axa contra el Sr. Marc Nash, ha recaigut Aute del 8 de juny del 2022 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Decideix:

Primer.- Admetre a tràmit la petició de procediment d' injunció presentada per Patrimoine Assegurances Unieurope Grup Axa contra el Sr. Mark Nash en reclamació de 4.125,00 - euros i 30.- euros de taxes judicials.

Segon.- Requerir al deutor perquè en el termini dels tretze dies hàbils següents al dia en què se li notifica aquest aute, faci alguna de les actuacions següents:

a) Consigni o pagui al creditor l' import del deute reclamat.

b) Acrediti prop del tribunal que ha satisfet l' import del deute reclamat.

c) Comparegui per al·legar que s' oposa al deute reclamat i exposar els motius pels quals considera que no ha de satisfer, en tot o en part, l' import del deute reclamat.

S' adverteix a la deutora que, en cas que no ho faci, es despatxarà l' execució contra ella i se li imposaran les costes processals.

Aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es pot interposar un...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR