Edicte B.A. del 9-10-2023 relatiu a la Cessació de pagaments i fallida de la societat Sol System, SA.

Fecha de publicación18 Octubre 2023
Número de Gaceta125
JPF_2023_10_11_09_39_16

Edicte

Edicte B.A. del 9-10-2023 relatiu a la Cessació de pagaments i fallida de la societat Sol System, SA.

Eduard Juste Armengol, Secretari Judicial de la Batllia del Principat d’Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment de Cessació de pagaments i fallida amb núm. 2000065/2023, interessant la societat Sol System, SA, ha recaigut Aute de l’1 d’agost del 2023 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

“Decideix:

Primer.- Decretar la cessació de pagaments i fallida de la societat Sol System, SL, d’ençà el dia 17 de juliol del 2023.

Segon.- Nomenar administrador judicial dels béns i drets del present procediment de cessació de pagaments i fallida al Saig, Sr. Xavier Granyó Ribes, amb domicili professional radicat a l’Av. del Fener, núm. 11, Edifici Eland Unió, 5-2, de la vila d’Andorra la Vella, el qual haurà de procedir a efectuar les operacions previstes als articles 48 i concordants del Decret de cessació de pagaments i fallida de data 4 d’octubre de 1969, una volta hagi acceptat el càrrec pel qual ha estat nomenat.

Tercer.- Nomenar com a controlador del present procediment al M.I. Govern d’Andorra, havent de procedir a la seva notificació de conformitat amb els articles 23 i següents del Codi de procediment civil.

Quart.- Donar publicitat a la present resolució judicial mitjançant la publicació d’edictes al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, fent constar que per tot al cap de trenta dies des de llur publicació, tots els creditors hauran d’haver lliurat els justificants dels seus crèdits a l’administrador judicial, a fi que els verifiqui i n’efectuï la relació corresponent.

Cinquè.- Notificar la present resolució judicial a les parts interessades, a l’Administrador Judicial i al controlador de la fallida.

Sisè.- Aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es pot interposar un recurs d’apel·lació davant la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia (art. 342 del Codi de procediment civil). El recurs d’apel·lació s’ha d’interposar en el termini dels vint (20) dies hàbils següents al dia en què es notifica...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR