Edicte B.A. del 9-10-2023 pel qual es notifica un Aute al Sr. Guy Pierre Antoine Azais.

Fecha de publicación17 Octubre 2023
Número de Gaceta125
SecciónAdministració de Justícia
JF_2023_10_11_09_26_39

Edicte

Edicte B.A. del 9-10-2023 pel qual es notifica un Aute al Sr. Guy Pierre Antoine Azais.

Eduard Juste Armengol, Secretari Judicial de la Batllia del Principat d’Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment d’arrendaments amb núm. 2000329/2023, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, la societat Casa Muntanya Patrimonial, SL contra el Sr. Guy Pierre Antoine Azais, ha recaigut Aute del 13 de setembre del 2023 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

“Decideix:

Primer.- Donar lloc al desistiment sol·licitat per la part agent en data 7 de setembre del 2023 i procedir a l’arxiu de les presents actuacions.

Segon.- Donar trasllat a la part defenent de l’escrit de desistiment presentat en data 7 de setembre del 2023.

Tercer.- No efectuar especial condemna en costes processals.

Quart.- Notificar aquesta resolució a les parts interessades.

Cinquè.- Aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es pot interposar un recurs de reposició davant d’aquest mateix Tribunal (art. 324.1 del Codi de procediment civil). El recurs de reposició s’ha d’interposar en el termini dels tretze (13) dies hàbils següents al dia en què es notifica la resolució objecte de recurs, mitjançant un escrit en què ha de constar la fonamentació del recurs, i s’hi ha d’adjuntar una còpia de la resolució objecte de recurs (art.325 del Codi de procediment civil).”

I als efectes de notificació Sr. Guy Pierre Antoine Azais, es publica aquest Edicte.

Andorra la Vella, 9 d’octubre del 2023.

El Secretari Judicial,
Eduard Juste Armengol

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR