Edicte B.A. del 9-10-2023 pel qual es notifica una Providència al Sr. Guy Pierre Antoine Azais.

Fecha de publicación18 Octubre 2023
Número de Gaceta125
JF_2023_10_11_09_24_58

Edicte

Edicte B.A. del 9-10-2023 pel qual es notifica una Providència al Sr. Guy Pierre Antoine Azais.

Eduard Juste Armengol, Secretari Judicial de la Batllia del Principat d’Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil tramitats pel procediment d’Arrendaments amb núm. 2000329/2023, seguit entre les parts, respectivament, agent i defenent, la societat Casa Muntanya Patrimonial, SL contra el Sr. Guy Pierre Antoine Azais, ha recaigut Providència del 24 de juliol del 2023 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

“Decideix:

Primer.- Admetre a tràmit la demanda de resolució de contracte, desnonament i reclamació de quantitat, a tramitar pel procediment d’arrendaments, instada per la representació processal de la societat Casa Muntanya Patrimonial, SL contra el Sr. Guy Pierre Antoine Azais.

Segon.- Donar trasllat de la demanda a la part demandada per tal que comparegui en el procés i faci la contesta en el termini de tretze (13) dies hàbils, tot i advertint-lo que en cas de que no comparegui en el termini esmentat se’l declararà en rebel·lia.

Tercer.- Notificar aquesta resolució a les parts interessades.

Quart.- Aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es pot interposar un recurs de reposició davant d’aquest mateix Tribunal (art. 324.1 del Codi de procediment civil). El recurs de reposició s’ha d’interposar en el termini dels tretze (13) dies hàbils següents al dia en què es notifica la resolució objecte de recurs, mitjançant un escrit en què ha de constar la fonamentació del recurs, i s’hi ha d’adjuntar una còpia de la resolució objecte de recurs (art.325 del Codi de procediment civil).”

I als efectes de notificació al...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR