Edicte B.A. del 9-6-2022 pel qual es notifica un Acord al Sr. Raphael Sieiro Pena.

Fecha de publicación29 Junio 2022
Fecha09 Junio 2022
SecciónAdministració de Justícia
JF20220621_12_58_36

Edicte

Edicte B.A. del 9-6-2022 pel qual es notifica un Acord al Sr. Raphael Sieiro Pena.

Tomàs Lomero Ribó, Secretari Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil núm. 3000047/2022, en fase d' execució, seguit entre les parts, respectivament, executant i executada, la societat Cisa Servei, SL contra el Sr. Raphael Sieiro Pena, ha recaigut Acord del 26 de maig del 2022 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Acorda:

Primer.- Fixar que el Sr. Raphael Sieiro Pena, part executada, ha de satisfer la quantitat següent pels conceptes que es detallen:

- Honoraris advocat 1.763,74 '

- Honoraris procurador 172,43 '

- Taxes judicials + certificat 140,00 '

Total 2.076,17 '

Segon.- Donar trasllat a la part executada de l' escrit presentat per l' executant en data 10 de maig del 2022.

Tercer.- Recordar que el professional del dret investit de funció pública que té autoritat per procedir a l' execució forçosa dels termes de la present resolució és el Saig, segons allò establert a la Llei 43/2014 del 18 de desembre, del Saig.

Quart.- No donar lloc a la resta d' imports reclamats segons s' ha dit em el Fonament de Dret segon.

Cinquè.- Notificar la present resolució a les parts personades en el procés perquè puguin impugnar eventualment aquesta taxació de costes en el termini de tretze dies hàbils, a comptar de la notificació de la present resolució, tot segons allò establert a l' article 359 del Codi de procediment civil.

Aquesta resolució no és ferma i...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR