Edicte B.A. del 9-6-2022 pel qual es notifica un Acord i es posa en coneixement al legal representant de la societat Palau, SLU l' escrit presentat en data 5 de maig del 2022.

Fecha de publicación06 Julio 2022
Fecha09 Junio 2022
Número de Gaceta81
JF20220627_13_15_15

Edicte

Edicte B.A. del 9-6-2022 pel qual es notifica un Acord i es posa en coneixement al legal representant de la societat Palau, SLU l' escrit presentat en data 5 de maig del 2022.

Eduard Juste Armengol, Secretari Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del judici civil núm. 5000037/2022, en fase d' execució, seguit entre les parts, respectivament, executant i executada, la societat Estructuració d' Interiors, SL contra la societat Palau, SLU, ha recaigut Acord del 26 de maig del 2022 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

Acorda

Primer.- Fixar que la societat Palau, SLU, part executada, ha de satisfer la quantitat següent pels conceptes que es detallen:

- Honoraris advocat 1.045,42'

- Honoraris procurador 177,65'

- Taxes judicials 30,00'

Total 1.253,07'

Segon.- Donar trasllat a la part executada de l' escrit presentat per l' executant en data 5 de maig del 2022.

Tercer.- Recordar que el professional del dret investit de funció pública que té autoritat per procedir a l' execució forçosa dels termes de la present resolució és el Saig, segons allò establert a la Llei 43/2014 del 18 de desembre, del Saig.

Quart.- Notificar la present resolució a les parts personades en el procés perquè puguin impugnar eventualment aquesta taxació de costes en el termini de tretze dies hàbils, a comptar de la notificació de la present resolució, tot segons allò establert a l' article 359 del Codi de procediment civil.

Aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es pot interposar un...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR