Edicte B.A. de l' 1-7-2022 pel qual es fa públic per a coneixement general la clausura del present procediment concursal i la dissolució de la societat mercantil andorrana Colomer Parc, SL.

Fecha de publicación20 Julio 2022
Fecha01 Julio 2022
Número de Gaceta86
JF20220712_13_07_00

Edicte

Edicte B.A. de l' 1-7-2022 pel qual es fa públic per a coneixement general la clausura del present procediment concursal i la dissolució de la societat mercantil andorrana Colomer Parc, SL.

Emilie Antunes Pombo, Secretària Judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en els autes del procediment de cessació de pagaments i fallida de la societat Colomer Parc, SL, registrat amb el núm. 6500002/2010, ha recaigut Aute de data 9 de juny del 2022 que, reproduït en la part dispositiva, diu així:

' Decideix:

Primer.- Decretar la dissolució de ple dret de la unió de creditors de la societat Colomer Parc, SL, i la recuperació per part dels creditors de l' exercici individual de les seves accions, publicant a l' efecte l' edicte corresponent al Butlletí Oficial del Principat d' Andorra.

Segon.- Declarar la clausura del present procediment concursal i la dissolució de la societat Colomer Parc, SL, prop del Registre de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR