Edicte BA. del 26-7-2022 pel qual es notifica una Sentència al Sr. Josep Roig Puigdemasa.

Fecha de publicación03 Agosto 2022
Fecha26 Julio 2022
Número de Gaceta94
JF20220801_10_54_06

Edicte

Edicte B.A. del 26-7-2022 pel qual es notifica una Sentència al Sr. Josep Roig Puigdemasa.

Eunice Azevedo Bandeira, Secretària Judicial, de la Batllia del Principat d' Andorra

Faig saber

Que, en el marc dels autes civils enregistrats amb el número seqüencial 7000173/2018, seguits pel procediment ordinari, entre les parts, respectivament, agent i defenent, el Sr. Michel Jean Jacques Carré contra el Sr. Josep Roig Puigdemasa, ha recaigut la Sentència en data 25 de juliol del 2022 que, reproduïda en la part dispositiva, diu així:

' Acorda:

Que estimant majoritàriament la demanda interposada pel Sr. Michel Jean Jacques Carré -personalment i per subrogació en els drets i obligacions de la seva difunta esposa Sra. Denise Suzanne Breck- contra el Sr. Josep Roig Puigdemasa, en rebel·lia processal, ha de:

Primer.- Declarar que la part demandant ha esdevingut propietària de les unitats immobiliàries de constant referència i, en conseqüència, s' ha de condemnar el Sr. Josep Roig Puigdemasa a atorgar a les seves costes, a favor del Sr. Carré ' previ compliment per part seva dels eventuals requisits administratius d' aplicació a la matèria-, escriptura pública de reconeixement de domini respecte de les places d' aparcament assenyalades de número 1 i de número 2, així com dels quartets trasters assenyalats de núm. 1 i de núm. 2, tots...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR