Edicte d' 11-1-2021, pel qual es notifica el requeriment del saig i es requereix el pagament a diverses persones, a instància de l' Hble. Comú d' Encamp.

Data de publicació:13 Gen 2021
SAIGF20210111_10_06_27

Edicte

Edicte d' 11-1-2021, pel qual es notifica el requeriment del saig i es requereix el pagament a diverses persones, a instància de l' Hble. Comú d' Encamp.

Jo, Goretti López J'uregui, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional situat al carrer Pau Casals, núm. 8, edifici Cornella II, 2n pis, despatx núm. 2, de la Parròquia d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016 i en compliment de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per Llei 8/2017, del 20 d' abril.

A sol·licitud de l' Hble. Comú d' Encamp, havent designat aquest despatx professional com a domicili a efectes de notificació.

En execució de les resolucions administratives relatives a diversos impostos de la corporació: foc i lloc, propietat immobiliària, taxa de comerç i industria, taxa del servei d' enllumenat públic, taxa del servei d' higiene pública, taxa d' aparcament horitzontal, sancions - entre d' altres ' corresponents a diferents períodes i que es relacionen i es detallen en el llistat que es publica a continuació.

Faig saber

Que l' 11 de gener del 2021, mitjançant aquest edicte i, en mèrits del que disposa la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per Llei 8/2017, del 20 d' abril, es notifica el requeriment del saig emès en la data que es detalla en la següent relació i en virtut del mateix,

Requereixo expressament a les persones físiques i/o jurídiques que es relacionen a continuació, perquè en el termini màxim de tretze (13) dies hàbils, a comptar de la publicació d' aquest edicte, satisfacin respectivament en aquest despatx professional o pel mitjà que estimin convenient, els imports objecte de les execucions que es relacionen i es detallen a continuació:

Identificació de la persona executada

Import objecte d' execució*

Identificació de l' acte administratiu que s' executa

Data d' emissió del requeriment

Núm. expedient saig

Tung, Wei Jie

94,97 '

Rebut núm. 1070390-1070389, corresponent a propietat immobiliària edificada 2019

18/12/2020

EX-AD/20-004421-G

Nicaise Casals, Fabrice

168,62 '

Rebut núm. 1045790-1041222, corresponent a foc i lloc 2019

8/1/2020

EX-AD/20-004276-G

Toscas Buxo, Marc

172,80 '

Rebut núm. 1048133-1043565, corresponent a foc i lloc 2019

18/12/2020

EX-AD/20-004428-G

Rodriguez Arevalo, Elena

177,29 '

Rebut núm. 1049397-1068390, corresponent a foc i lloc i...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba