Edicte de l' 1-12-2021 pel qual es fa pública la resolució del contracte ' Projectes de millora de la infraestructura informàtica, dels sistemes de seguretat i d' actualització i renovació de llicències vàries' , lot 2 (DSI-0003-2018).

Fecha de publicación09 Diciembre 2021
Fecha01 Diciembre 2021
Número de Gaceta129
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
9 de desembre del 2021
Núm. 129
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte de l’1-12-2021 pel qual es fa pública la resolució del contracte “Projectes de millora de la infra-
estructura informàtica, dels sistemes de seguretat i d’actualització i renovació de llicències vàries”, lot
2 (DSI-0003-2018).
1. Objecte: resolució de contracte
2. Òrgan contractant
a) Identitat: Departament de Sistemes d’Informació
b) Data de l’acord del Govern: 1-12-2021
3. Dades de l’adjudicació
a) Identitat de l’adjudicatari: Acuntia, SA
b) Denominació del treball: Renovació de la commutació Data Center
c) Edicte d’adjudicació: BOPA núm. 47, any 2018, de data 1-8-2018
4. Dades de la resolució del contracte
a) Motiu: article 31, de la Llei de contractació pública, del 9 de novembre del 2000, aplicat per remissió
normativa al contracte de serveis, d’acord amb l’article 51 de la mateixa Llei
De conformitat amb el que estableix l’article 124 del text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març
de 1989, publicat pel Decret legislatiu del 3 de juliol del 2019, contra aquesta resolució es pot interposar
recurs administratiu davant del Govern en el termini d’un mes a comptar de la data de la noticació de
l’acte objecte de recurs.
D’acord amb els articles 50 i 129 del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució
de l’acte impugnat.
Cosa que es fa pública per a coneixement general. Andorra la Vella, 1 de desembre del 2021
Xavier Espot Zamora
Cap de Govern
Altres anuncis
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
12-07
14:40:27

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR