Edicte de l' 1-8-2022 per a la cobertura temporal de una plaça en el lloc de treball de psicòleg d' Afers Socials, adscrit al Departament d' Infància, Adolescència i Joventut del Ministeri d' Afers Socials, Joventut i igualtat.

Fecha de publicación03 Agosto 2022
Fecha01 Agosto 2022
Número de Gaceta94
SecciónGovern
GP20220801_09_44_13

Edicte

Edicte de l' 1-8-2022 per a la cobertura temporal de una plaça en el lloc de treball de psicòleg d' Afers Socials, adscrit al Departament d' Infància, Adolescència i Joventut del Ministeri d' Afers Socials, Joventut i igualtat.

Vist que l' edicte publicat al BOPA núm. 60 del 18 de maig del 2022, ha quedat desert

La Secretaria d' Estat de Funció Pública publica l' edicte per a la cobertura temporal d' una plaça en el lloc de treball de psicòleg d' Afers Socials adscrit al Departament d' Infància, Adolescència i Joventut del Ministeri d' Afers Socials, Joventut i igualtat.

La relació laboral d' aquest personal amb l' Administració general serà de caràcter interí, d' acord amb els termes previstos en l' article 109, lletra b, de la Llei de la funció pública.

La missió del lloc de treball és l' avaluació psicològica i la intervenció amb els infants, els adolescents i les famílies ateses pel Servei Especialitzat d' Atenció a la Infància i l' Adolescència, avaluant la situació de risc dels infants i adolescents i proposant al batlle competent de la jurisdicció de menors les mesures de protecció necessàries per garantir la seva adequada atenció. Desenvolupar les competències atribuïdes a la Llei 14/2019, del 15 de febrer, qualificada dels drets dels infants i els adolescents dins d' un equip de treball ja sigui en un àmbit interdisciplinari o multidisciplinari (treballador/a social, educador/a social, metge/ssa, mestre/a). Participar en la planificació, disseny, desenvolupament i gestió dels programes psicosocials competents de l' àrea de dependència funcional. Si es disposa de formació especialitzada en l' àmbit forense, efectuar les valoracions psicològiques pericials així com les declaracions dels infants i els adolescents mitjançant la realització d' una prova preconstituïda o altres intervencions sol·licitades pels estaments judicials en el marc del protocol d' actuació immediata en casos d' evidència o sospita fonamentada d' abús, agressió sexual o maltractament físic agut contra infants i adolescents (Decret de l' 11-11-2020).

La ubicació actual del lloc de treball és l' Av. Príncep Benlloch, 30 Ed. Clara Rabassa, 4t pis d' Andorra la Vella.

Aquest lloc de treball correspon al nivell N-IX del sistema de classificació del Cos General, amb una retribució anyal bruta de 27.195,07 euros, distribuïda en tretze pagues.

Els requisits per poder aspirar a la convocatòria són:

- Nacionalitat preferentment andorrana, espanyola, francesa o...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR