Edicte de l' 1-8-2022 per a la cobertura temporal de diverses places en el lloc de treball de guia cultural de caps de setmana, adscrit al Departament de Promoció Cultural del Ministeri de Cultura i Esports.

Fecha de publicación03 Agosto 2022
Fecha01 Agosto 2022
Número de Gaceta94
GP20220801_09_37_19

Edicte

Edicte de l' 1-8-2022 per a la cobertura temporal de diverses places en el lloc de treball de guia cultural de caps de setmana, adscrit al Departament de Promoció Cultural del Ministeri de Cultura i Esports.

Vist que l' edicte publicat al BOPA núm. 83 del 13 de juliol del 2022, ha quedat desert;

La Secretaria d' Estat de Funció Pública publica l' edicte per a la cobertura temporal de diverses places en el lloc de treball de treball de guia cultural de caps de setmana, adscrit al Departament de Promoció Cultural del Ministeri de Cultura i Esports.

La relació laboral d' aquest personal amb l' Administració general serà de caràcter interí, d' acord amb els termes previstos en l' article 109, lletra c, de la Llei de la funció pública.

La missió del lloc de treball és donar compliment a la Llei 9/2003 del patrimoni cultural d' Andorra en la preservació, l' estudi i el foment dels béns culturals d' interès històric del patrimoni cultural d' Andorra, mitjançant les visites als monuments històrics visitables d' Andorra, amb la finalitat de preservar-los per a les generacions futures.

La ubicació del lloc de treball és als diferents monuments gestionats per l' Àrea de Museus i Monuments.

El nomenament dels treballadors públics interins serà pel període següent:

Nomenament de quatre guies per a l' obertura de les esglésies romàniques gestionades del Ministeri de Cultura i Esports, amb horari de cap de setmana, concretament de dissabtes de 10 a 14 h i de 15 a 18 h i els diumenges de les 10 a les 14 h i de l' 1 de juny al 31 d' octubre del 2022.

Amb una retribució mensual bruta de 369,29 euros mensuals.

Els requisits per poder aspirar a la convocatòria són:

- Nacionalitat preferentment andorrana, espanyola, francesa o portuguesa, indistintament. La preferència s' establirà de la manera següent:

" En primer lloc, per ordre de puntuació entre candidats de:

- Nacionalitat andorrana.

- O bé de nacionalitat espanyola, francesa o portuguesa que tinguin la condició d' agent de l' Administració de caràcter indefinit i exerceixin una activitat al si del sector públic andorrà.

" En segon lloc, per ordre de puntuació entre candidats de nacionalitat espanyola, francesa o portuguesa i que siguin titulars d' una autorització d' Immigració de treball vigent.

" En tercer lloc, per ordre de puntuació entre els candidats d' altres nacionalitats que les esmentades en l' apartat anterior i que siguin titulars d' una autorització d' Immigració de treball...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR