Edicte de l' 11-1-2121, pel qual s' acorda deixar sense efecte l' embargament travat sobre els béns i drets del Sr. Alfred Surana Taboada.

Data de publicació:13 Gen 2021
SAIG
1/1
www.bopa.ad
13 de gener del 2021Núm. 6
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte de l’11-1-2121, pel qual s’acorda deixar sense efecte l’embargament travat sobre els béns i drets
del Sr. Alfred Surana Taboada.
Xavier Granyó Ribes, saig del Principat d’Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener
núm. 11, 5è-2a, edici Eland Unió, d’Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d’abril del
2016, i de les funcions que m’atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modicada per la Llei
8/2017, del 20 d’abril.
A sol·licitud de la Sra. Maria Cerqueda Altimir.
Actuant en execució de:
La Sentència dictada pel Tribunal Unipersonal del Batlle, el 15 de novembre del 2017, en el marc de la
causa tramitada pel procediment d’Arrendaments Urbans: 5000389/2017, esdevinguda ferma i executiva.
Faig saber
Que, l’11 de gener del 2021, mitjançant aquest edicte,
Acordo aixecar i deixar sense efecte l’embargament travat:
El 3 d’agost del 2018 sobre els béns i drets del Sr. Alfred Surana Taboada, identicat amb el núm. de cens:
18063-K.
I als efectes de noticació al Sr. Alfred Surana Taboada, publico aquest edicte.
Andorra la Vella, 11 de gener del 2021.
Xavier Granyó Ribes
Saig
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
01-12
10:32:30

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba