Edicte de l' 11-1-2021 pel qual es notifica l' embargament sobre els béns i drets de la Sra. Luciana Florencio Vieira.

Data de publicació:13 Gen 2021
SAIGF20210110_21_01_03

Edicte

Edicte de l' 11-1-2021 pel qual es notifica l' embargament sobre els béns i drets de la Sra. Luciana Florencio Vieira.

Xavier Granyó Ribes, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener núm. 11, 5è-2a, edifici Eland Unió, d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril.

A sol·licitud de la Societat Financera Pyrénées, SAU.

Actuant en execució de:

L' Aute dictat pel Tribunal Unipersonal del Batlle, el 5 de desembre del 2019, en el marc de la causa tramitada pel procediment d' ordre judicial: 4000470/2019.

Faig saber

Que, 22 de maig del 2020, vaig acordar l' embargament,

Sobre els béns i drets de la Sra. Luciana Florencio Vieira, identificada amb el número de cens: 288061-A, per un import de cent trenta-un euros amb cinquanta-quatre cèntims (131,54 ' ), suficient de moment per cobrir el deute objecte de la present execució.

En virtut del que estableix l' article 5, apartat 3r, de la Llei 44/2014, del 18 de desembre, de l' embargament, en qualsevol moment, el saig d' una banda i la persona embargada d' altra banda, poden posar-se d' acord en l' ordre d' embargament dels béns o drets.

Motiu pel qual l' informo mitjançant la present publicació, que pot proposar un ordre d' embargament dels seus béns i drets que garanteixi el cobrament del deute amb la mateixa eficàcia que els altres béns i drets susceptibles d' embargament.

A manca de proposta o d' acord, procediré a embargar els béns i drets de la Sra. Luciana Florencio Vieira, seguint l' ordre fixat a l' article 108, de la Llei de bases de l' ordenament tributari, tot i tenint en compte la proporcionalitat entre el valor dels béns i drets i l' import que és objecte de l' embargament, la més gran facilitat de realització i la mínima onerositat per a la persona embargada.

Molt importat

Un cop publicat el present acord d' embargament i en mèrits del que disposa l' article 40, apartat 1r, de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril, procediré a...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba