Edicte de l' 11-1-2022 per a la cobertura temporal de dos places en el lloc de treball de guia cultural adscrit al Departament de Promoció Cultural del Ministeri de Cultura i Esports.

Fecha11 Enero 2022
Fecha de publicación12 Enero 2022
Número de Gaceta4
GOVERN
1/2
www.bopa.ad
12 de gener del 2022Núm. 4
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte de l’11-1-2022 per a la cobertura temporal de dos places en el lloc de treball de guia cultural
adscrit al Departament de Promoció Cultural del Ministeri de Cultura i Esports.
La relació laboral d’aquest personal amb l’Administració general serà de caràcter interí, d’acord amb els
termes previstos en l’article 109, lletra a i b, de la Llei de la funció pública.
La Secretaria d’Estat de Funció Pública publica l’edicte per a la cobertura temporal de dos places en el lloc
de treball de guia cultural adscrit al Departament de Promoció Cultural del Ministeri de Cultura i Esports.
La missió del lloc de treball és donar a conèixer, transmetre continguts i informar el públic sobre la histò-
ria d’Andorra i el país en general mitjançant els museus, els monuments i les infraestructures històriques
visitables d’Andorra i les col·leccions que s’hi presenten, a través de visites guiades i activitats adaptades
als diversos tipus de públic.
Aquestes accions s’han de fer d’acord amb les instruccions del superior immediat, els procediments establerts
i l’actualització constant de la recerca aplicada per als missatges, continguts i discursos a difondre, amb la
nalitat de conservar i promoure l’interès pel patrimoni cultural d’Andorra, donar un servei de qualitat als
visitants i contribuir a donar una bona imatge del país i a la preservació del patrimoni.
Participar activament en la difusió dels museus i monuments gestionats pel Ministeri de Cultura.
En aquest sentit cal aplicar la normativa vigent la Llei 9/2003, del 12 de juny, del patrimoni cultural d’An-
dorra, modicada per la Llei 15/2014, del 24 de juliol, del patrimoni cultural d’Andorra i el Pla de Museus
de 2017-2023.
La ubicació del lloc de treball és als diferents museus i monuments gestionats per l’Àrea de Museus i Mo-
numents.
Aquest lloc de treball correspon al nivell N-VI del sistema de classicació del Cos general, amb una retribució
anyal bruta de 19.099,60 euros, distribuïda en tretze pagues.
Els requisits per poder aspirar a la convocatòria són:
- Nacionalitat preferentment andorrana, espanyola, francesa o portuguesa, indistintament. La preferència
en l’atorgament de la plaça s’establirà de la manera següent:
• En primer lloc, per ordre de puntuació, entre els candidats de:
- Nacionalitat andorrana.
- O bé de nacionalitat espanyola, francesa o portuguesa que tinguin la condició d’agent de l’Administració
de caràcter indenit i exerceixin una activitat al si del sector públic andorrà.
• En segon lloc, per ordre de puntuació, entre els candidats de nacionalitat espanyola, francesa o portu-
guesa i que siguin titulars d’una autorització d’immigració de treball vigent.
• En tercer lloc, per ordre de puntuació, entre els candidats d’altres nacionalitats que les esmentades en
l’apartat anterior i que siguin titulars d’una autorització d’immigració de treball vigent.
• En quart lloc, per ordre de puntuació, entre els candidats de qualsevol nacionalitat i que no siguin titu-
lars d’una autorització d’immigració de treball vigent.
I d’acord amb els reglaments de quota vigents al moment de l’adjudicació de la convocatòria.
- Titulació com a mínim de batxillerat del sistema educatiu andorrà o equivalent.
Oferta pública de treball
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2022-
01-11
12:54:03

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR