Edicte de l' 11-5-2022 pel qual es fa pública l' obertura de la convocatòria Especial estalvi per atorgar els ajuts del pla Renova per a la millora del parc immobiliari, l' eficiència energètica dels edificis i l' ús d' energies renovables per al 2022.

Número de Gaceta59
GOVERN
1/3
www.bopa.ad
11 de maig del 2022Núm. 59
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte de l’11-5-2022 pel qual es fa pública l’obertura de la convocatòria Especial estalvi per atorgar
els ajuts del pla Renova per a la millora del parc immobiliari, l’eciència energètica dels edicis i l’ús
d’energies renovables per al 2022.
Vista la Llei 21/2013, del 10 d’octubre, per al foment de la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de
l’eciència energètica dels edicis i l’ús de les energies renovables;
Vista la Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc);
Vist el Reglament regulador del programa d’ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de
l’eciència energètica dels edicis i l’ús de les energies renovables, del 19 de febrer del 2020;
El Govern, en la sessió de l’11 de maig del 2022, acorda obrir una convocatòria Especial estalvi per atorgar
els ajuts per a la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l’eciència energètica dels edicis i l’ús de
les energies renovables per a l’exercici del 2022 per ajudar els ciutadans a reduir la factura energètica de
les llars, vist el context energètic actual.
Les persones interessades han de complir el que estableix el Reglament d’ajuts esmentat.
Les sol·licituds s’han d’adreçar, degudament formalitzades i acompanyades dels documents que determina
el Reglament i els que es demanen a l’imprès de sol·licitud, al Servei de Tràmits del Govern, situat a l’edici
administratiu del Govern, al c/ Prat de la Creu, 62-64, AD500 d’Andorra la Vella, durant l’horari d’atenció al
públic.
L’Ocina de l’Energia i del Canvi Climàtic facilita la informació i els aclariments complementaris.
La convocatòria s’obrirà l’endemà de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Ocial del Principat d’Andorra.
Tal com estableix l’article 2.2 del Reglament esmentat abans, es tracta d’una convocatòria no competitiva i
restarà oberta, tal com es preveu a l’article 4, ns que s’exhaureixi la disponibilitat pressupostària, situació
que es publicarà al Butlletí Ocial del Principat d’Andorra, o ns al 18 de novembre del 2022.
L’atorgament dels ajuts es regeix per la valoració dels requisits establerts en el Reglament esmentat i segons
l’ordre d’entrada de les sol·licituds estimades positivament ns a esgotar tot l’import disponible.
La disponibilitat pressupostària és d’1.500.000,00 euros per a subvencions directes. En aplicació del que
preveu l’article 8.2 del Reglament regulador, un 80% es destina a actuacions protegibles en edicis, i l’altre
20%, a actuacions protegibles en les unitats que els integren. Un cop esgotada alguna de les partides, es
podrà cobrir amb la part restant de la partida romanent.
Pel que fa als préstecs preferents, la dotació disponible per a aquesta convocatòria dona continuïtat a
l’import concedit en la primera convocatòria, aprovada pel Govern en la sessió del 6 d’abril del 2022.
Aquesta convocatòria es destina exclusivament a:
a. actuacions efectuades en vivendes que actuïn com a habitatge principal, ja sigui de propietat o de llo-
guer, i que tinguin una superfície inferior o igual a 130 m2;
b. actuacions efectuades en edicis en els quals un mínim del 70% dels habitatges està destinat a resi-
dència principal, ja sigui de propietat o de lloguer, i siguin d’una superfície inferior o igual a 130 m2 per
habitatge.
Ajuts i beques

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR