Edicte de l’11-10-2023 pel qual es notifica el període voluntari per al pagament de les taxes d’higiene pública i d’enllumenat públic, i de l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals, per a l’any 2023.

Fecha de publicación13 Octubre 2023
Número de Gaceta125
SecciónComuns
QAF_2023_10_13_12_32_13

Edicte

Edicte de l’11-10-2023 pel qual es notifica el període voluntari per al pagament de les taxes d’higiene pública i d’enllumenat públic, i de l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals, per a l’any 2023.

Vista la Llei 36/2021, de les finances comunals, i vistos els articles 16, 18 i 51 de l’Ordinació tributària comunal per a l’any 2023, del 19 de desembre del 2022, relatiu a les taxes d’higiene pública i d’enllumenat públic, i a l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals;

Vistos els articles 80 i següents, de l’esmentada Ordinació, relatius a les funcions de la gestió tributària;

Atès l’acord de la Junta de Govern de l’11 d’octubre del 2023, es notifica als obligats tributaris de les taxes d’higiene pública i d’enllumenat públic, i de l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals; l’inici del termini d’un mes de l’ingrés en període voluntari de la quota tributària, a comptar de l’endemà de la data de publicació al BOPA d’aquest Edicte de notificació col·lectiva. Transcorregut el termini indicat, s’inicia el període de constrenyiment, d’acord amb l’establert en els articles 86 i següents de l’Ordinació tributària comunal.

El pagament es pot realitzar en efectiu, xec o taló de compte o dipòsit bancari a les dependències comunals; o per càrrec domiciliat al compte de l’entitat bancària legalment establerta al Principat d’Andorra que designi l’obligat tributari.

Aquest acte no exhaureix la via administrativa. En tractar-se d’un acte d’aplicació de tributs, pot interposar-se recurs administratiu davant la Comissió...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR