Edicte del TSJC del 13-5-2024 per notificar una providència de data 20-12-2023 al Sr. Hicham Wahabi.

Fecha de publicación15 Mayo 2024
Número de Gaceta55
SecciónAdministració de Justícia
JF_2024_05_13_10_16_06

Edicte del TSJC del 13-5-2024 per notificar una providència de data 20-12-2023 al Sr. Hicham Wahabi.

Sra. Carme Obiols Salom, Secretària Judicial de la sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d’Andorra,

Faig saber

Que en el marc del recurs d’apel·lació, registrat sota el número TSJC 312/2023, interposat per la Sra. HH contra la sentència dictada en data 15-9-2023 pel Tribunal Unipersonal de la Batllia, essent part apel·lada el Sr. Hicham Wahabi i la societat W, SL s’ha dictat una providència en data 8-5-2024, la part dispositiva de la qual diu literalment:

“Acorda:

Primer.- Donar trasllat de l’escrit d’oposició al recurs d’apel·lació a les demés parts.

Segon.- Designar al Magistrat ponent del recurs d’apel·lació i la composició de la sala. En concret:

Sr. Vincent Anière (Ponent)

Sr. Carles Cruz Moratones

Sr. Jaume Tor Porta

Tercer.- Notificar la present resolució judicial a les parts interessades.

Aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es pot interposar un recurs de reposició davant d’aquest mateix tribunal (article 324.1 de la Llei 22/2021, del 17 de setembre, de text consolidat del Codi de procediment civil). El recurs de reposició s’ha d’interposar en el termini dels tretze dies hàbils següents al dia en què es notifica la resolució objecte de recurs, mitjançant un escrit en què ha de constar la fonamentació del recurs, i s’hi ha d’adjuntar una còpia de la resolució objecte de recurs (article 325 de la Llei 22/2021, del 17 de setembre, de text consolidat del Codi de procediment civil)

Així ho disposa i signa el President de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia. En dono fe.”

I a efectes de notificació al Sr. Hicham Wahab, es publica el present edicte a Andorra la Vella, el dia 13 de maig del 2024.

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR