Estatuts del 13-1-2016 del Col·legi Oficial d' Advocats d' Andorra.

Fecha13 Enero 2016
Fecha de publicación20 Enero 2016
SecciónGovern
Número de Gaceta6
GOVERN
1/31
www.bopa.ad
20 de gener del 2016Núm. 6
Dipòsit legal: AND.2-2015
Estatuts del Col·legi Oficial d’Advocats d’Andorra
Vist que el Consell General en la sessió del 18 de desembre del 2014 va aprovar la Llei 48/2014, del 18 de
desembre, de l’exercici de la professió d’advocat i del Col·legi Ocial d’Advocats d’Andorra, que es va publicar
al Butlletí Ocial del Principat d’Andorra el 21 de gener del 2015;
Vist que el 30 de juny del 2015 l’Assemblea General extraordinària del Col·legi Ocial d’Advocats d’Andorra
va aprovar-ne els estatuts, a  de donar compliment a la disposició transitòria primera de la Llei 48/2014,
del 18 de desembre, de l’exercici de la professió d’advocat i del Col·legi Ocial d’Advocats d’Andorra;
Vista l’acta de protocol·lització del 22 d’octubre del 2015 dels “estatuts del Col·legi Ocial d’Advocats d’An-
dorra”, davant el notari Sr. Isidre Bartumeu Martínez, amb el núm. de protocol 2721;
Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, el Govern,
en la sessió del 13 de gener del 2016, ordena la publicació al Butlletí Ocial del Principat d’Andorra dels
estatuts del Col·legi Ocial d’Advocats d’Andorra, que entraran en vigor l’endemà de ser publicats.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Escaldes-Engordany, 13 de gener del 2016
Xavier Espot Zamora
Ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior
Altres disposicions
Signat
electrònicament
per BUTLLETÍ
OFICIAL DEL
PRINCIPAT D
ANDORRA
Data: 2016-01-19
13:03:23
GOVERN
2/31
www.bopa.ad
20 de gener del 2016Núm. 6
Dipòsit legal: AND.2-2015
Estatuts del Col·legi Oficial d’Advocats d’Andorra
CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Naturalesa jurídica
El Col·legi Ocial d’Advocats d’Andorra, que es va crear amb el nom de Col·legi d’Advocats d’Andorra, el 23
de setembre de 1982, és una corporació de dret públic i caràcter professional, amb personalitat jurídica
pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus ns, que es regeix per la Llei 48/2014, del 18
de desembre, de l’exercici de la professió d’advocat i del Col·legi Ocial d’Advocats d’Andorra, per aquests
Estatuts i per les disposicions legals i la normativa interna del Col·legi que li siguin aplicables.
Article 2. Domicili
El Col·legi té el domicili a Andorra la Vella, carrer Prat de la Creu, 59-65, baixos B-D. Aquest domicili es pot
traslladar a qualsevol altre lloc dins del Principat, per acord de l’Assemblea General, que pot ser adoptat
en assemblea ordinària.
Article 3. Durada
El Col·legi es constitueix per temps indenit. La seva dissolució s’ha d’acordar de conformitat amb el que
estableix l’article 109 d’aquests estatuts.
Article 4. Finalitats
1. El Col·legi Ocial d’Advocats d’Andorra té per objecte regular i ordenar l’exercici de l’activitat professional
de les advocades i els advocats en qualsevol de les seves modalitats, i salvaguardar els seus principis ètics
i deontològics.
2. El Col·legi Ocial d’Advocats d’Andorra agrupa els professionals que exerceixen o poden exercir la pro-
fessió d’advocat al Principat d’Andorra, amb les nalitats següents:
a) Representar de forma exclusiva la professió i defensar els drets i els interessos professionals dels seus
col·legiats.
b) Proposar, aprovar i aplicar les decisions necessàries per al bon desenvolupament de l’exercici de la
professió.
c) Garantir que l’exercici professional s’adeqüi a la Llei, a aquests Estatuts, i a les normes i els usos deon-
tològics, perquè es respectin els drets i els interessos dels destinataris de l’actuació professional.
d) Vetllar perquè les persones col·legiades puguin exercir la seva professió d’acord amb els principis de
llibertat, independència i lliure i lleial competència i, en concret, que no es produeixin actes d’intrusisme
o d’exercici il·legal de la professió, i actuacions professionals irregulars.
e) Complir i fer complir als membres col·legiats les disposicions legals i estatutàries que concerneixin
la professió, així com les altres normes i els usos que siguin aplicables, i vetllar per l’observança de les
normes i les decisions adoptades pels òrgans del Col·legi en les matèries de la seva competència.
f) Cooperar de forma activa en el bon funcionament i la millora de l’Administració de justícia.
g) Col·laborar amb les administracions públiques restants i amb les entitats, les corporacions i els orga-
nismes, públics o privats i nacionals o estrangers, en l’estudi del dret i les ciències jurídiques i en la seva
aplicació efectiva.
h) Promoure el progrés de les ciències jurídiques, el perfeccionament de les lleis i de les altres normes
jurídiques, l’imperi del dret en les relacions entre les persones i en les relacions socials, i la bona admi-
nistració de la justícia.
i) Facilitar la utilització de l’arbitratge de dret privat, la mediació i la composició com a mitjans per a la
resolució dels conictes individuals o col·lectius entre particulars.
j) Informar sobre les iniciatives legislatives que concerneixin l’exercici de la professió, quan així se li re-
quereixi dins l’àmbit de les seves competències.
k) Garantir, organitzar i gestionar la defensa i l’assistència tècnica lletrades per mitjà dels torns d’oci i de
guàrdia corresponents, de conformitat amb el que disposen les lleis o els reglaments, així com qualsevol

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR