Conveni del Consell d’Europa sobre la protecció dels infants contra l’explotació i l’abús sexuals, adoptat a Lanzarote el 25 d’octubre del 2007.

 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Conveni del Consell d’Europa sobre la protecció dels infants contra l’explotació i l’abús sexuals, adoptat a Lanzarote el 25 d’octubre del 2007

Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 23 de gener del 2014 ha aprovat el següent:

Conveni del Consell d’Europa sobre la protecció dels infants contra l’explotació i l’abús sexuals, adoptat a Lanzarote el 25 d’octubre del 2007

El Conveni sobre la protecció dels infants contra l’explotació i l’abús sexuals es va adoptar a Lanzarote el 25 d’octubre del 2007 i va entrar en vigor l’1 de juliol del 2010. Aquest Conveni va ser signat per Andorra el dia 29 de juny del 2012. Actualment 46 estats membres del Consell d’Europa l’han signat i 29 l’han ratificat.

El Conveni de Lanzarote és un instrument jurídic internacional fonamental, ja que es tracta del primer instrument que considera com a delicte els abusos sexuals envers els infants, inclosos els que tenen lloc a la llar o al si de la família, fent ús de la força, la coacció o l’amenaça.

L’adopció d’aquest Conveni és part del programa establert pel Consell d’Europa: “Construir una Europa per i amb els infants”. Aquest Conveni garanteix la coherència i la protecció de tots els nens a Europa, establint normes comunes i definicions clares en aquest camp. Aquestes normes són aplicables a tots els països europeus, i en particular harmonitza la legislació penal en la matèria.

El Conveni també constitueix un avenç en la prevenció dels delictes sexuals contra els menors, la persecució penal dels seus autors i la protecció dels infants víctimes d’aquests delictes. La protecció del menor és el nucli essencial d’aquest Conveni, que se centra principalment en el respecte dels drets del menor per garantir el seu benestar, tenint en compte les seves opinions, necessitats i inquietuds, i actuant en qualsevol moment a favor de l’interès superior del menor.

L’objectiu d’aquest Conveni és protegir els nens contra totes les formes d’explotació i abús. Cada disposició té per objecte prevenir l’explotació sexual i l’abús sexual dels nens, per protegir els nens víctimes de delictes sexuals i jutjar-ne els responsables. També proporciona una cobertura en profunditat i la protecció integral dels nens contra l’explotació sexual i l’abús sexual, així com la consolidació de les normes vigents en la matèria.

Les mesures preventives establertes en el Conveni inclouen, a més, seleccionar, contractar i formar les persones que treballen en contacte amb nens, educar els nens sobre els riscos i ensenyar-los a protegir-se, així com mesures de control dels infractors i delinqüents potencials.

Tenint sempre l’interès superior del menor en primer pla, el Conveni tracta principalment de les mesures de prevenció i protecció següents: mesures per ajudar els infants víctimes i les seves famílies; programes o mesures d’intervenció contra els autors de delictes sexuals contra els infants; incriminació de certes conductes delictives, entre les quals algunes de noves com la captació de nens amb fins sexuals; establiment de procediments per a la investigació i l’enjudiciament de les necessitats específiques dels nens, i la creació d’un registre i l’emmagatzematge de dades sobre delinqüents sexuals convictes.

El Conveni també estableix programes per a les víctimes, anima la gent a informar sobre casos sospitosos d’explotació i abús sexuals, i estableix línies telefòniques i d’internet per als infants.

A més dels delictes més comuns en aquest camp -l’abús sexual, la prostitució infantil, la pornografia infantil, la participació forçada de nens en espectacles pornogràfics-, el text també aborda el turisme sexual i els actes dirigits a captar la confiança dels nens amb fins sexuals, actuació que es coneix com a ciberassetjament a menors (grooming).

Aquest nou instrument jurídic també assegura que els infants víctimes estiguin protegits durant els procediments judicials, per exemple pel que fa a la seva identitat i privacitat.

El Conveni també disposa que cada Estat ha de tipificar com a delicte la temptativa internacional de cometre qualsevol dels delictes tipificats al Conveni. Pel que fa al delicte establert a l’article 21 apartat 1 lletra c), “assistir amb coneixement de causa a espectacles pornogràfics que impliquin la participació d’infants”, i previst a l’article 155.4 del Codi penal, la inclusió de la temptativa com a conducta punible resultaria inoperant, tenint en consideració l’article 17.1 del Codi penal que efectua una descripció normativa del concepte de la temptativa.

En aquest sentit, hi ha temptativa quan el subjecte inicia directament l’execució de la infracció amb fets exteriors, realitzant tots o una part dels actes que objectivament haurien de produir el resultat i, tot i això, la infracció no es produeix per causes independents de la voluntat de l’autor.

Per aquest motiu, Andorra emet una reserva en el moment del dipòsit de l’instrument de ratificació, en base a l’article 24.3 del Conveni que obre la possibilitat per als Estats part de reservar el dret de no aplicar l’article 21 apartat 1 lletra c) esmentat.

L’adopció del Conveni comportarà per a Andorra el desenvolupament d’un conjunt de mesures de difusió i sensibilització sobre la necessitat de protegir els infants menors de 18 anys.

Certes conductes d’explotació i abusos, tot i estar penalitzades en el Codi penal andorrà actual, faran que calgui desenvolupar un conjunt de mesures per millorar l’actuació en aquesta matèria.

Així mateix, per tal de poder adaptar-se als requeriments que comporta l’aplicació del Conveni, Andorra haurà de disposar d’un registre dels perfils genètics (ADN) de totes les persones condemnades per la justícia andorrana pels delictes establerts de conformitat amb aquest Conveni. En aquest sentit, en aplicació de l’article 37, en el moment de la ratificació, el Principat ha de comunicar al secretari general del Consell d’Europa, el nom i l’adreça de l’autoritat nacional responsable de l’enregistrament i conservació de les dades nacionals sobre els delinqüents sexuals.

En el moment del dipòsit de l’instrument de ratificació, Andorra també ha de comunicar, de conformitat amb l’article 37.2, al secretari general del Consell d’Europa, el nom i l’adreça del ministeri encarregat de l’interior, única autoritat nacional responsable de l’enregistrament i de la conservació de les dades nacionals sobre els delinqüents sexuals condemnats.

Tenint en compte les consideracions esmentades i atès que el 29 de juny del 2012 el Govern va procedir a la signatura del Conveni,

s’aprova:

La ratificació del Principat d’Andorra del Conveni sobre la protecció dels infants contra l’explotació i l’abús sexuals.

El Ministeri d’Afers Exteriors donarà a conèixer la data de l’entrada en vigor per a Andorra d’aquest Conveni.

Casa de la Vall, 23 de gener del 2014

Vicenç Mateu Zamora

Síndic General

Nosaltres els coprínceps manifestem el consentiment de l’Estat per obligar a través d’ell, n’ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, i autoritzem que a partir d’aquell moment es pugui lliurar l’instrument de ratificació corresponent.

François Hollande Joan Enric Vives Sicília

President de la Bisbe d’Urgell

República Francesa

Copríncep d’AndorraCopríncep d’Andorra

Conveni

del Consell d’Europa sobre la protecció dels infants contra l’explotació i l’abús sexuals

Preàmbul

Els estats membres del Consell d’Europa i els altres signataris aquí presents,

Considerant que la finalitat del Consell d’Europa és d’assolir una unió més gran entre els seus membres;

Considerant que qualsevol infant té dret, a les mesures de protecció que exigeix la seva condició de menor, per part de la seva família, de la societat i de l’Estat;

Observant que l’explotació sexual dels infants, especialment sota les formes de la pornografia infantil i la prostitució, i totes les formes d’abús sexual dels infants, incloent-hi quan els fets es cometen a l’estranger, posen greument en perill la salut i el desenvolupament psicosocial de l’infant;

Observant que l’explotació i l’abús sexuals dels infants han augmentat en unes proporcions preocupants tant a escala nacional com internacional, i en particular pel que fa a l’augment de la utilització per part dels infants i els infractors de les tecnologies de la comunicació i la informació, i que, per prevenir i lluitar contra aquesta explotació i aquest abús, esdevé indispensable la cooperació internacional;

Considerant que el benestar i l’interès superior dels infants són valors fonamentals compartits per tots els estats membres i s’han de promoure sense cap discriminació;

Recordant el Pla d’acció adoptat en la 3a Cimera de caps d’estat i de govern del Consell d’Europa (Varsòvia, 16-17 de maig del 2005), que fa una crida a l’elaboració de mesures per posar fi a l’explotació sexual dels infants;

Recordant en particular les recomanacions del Comitè de Ministres: núm. R (91) 11 sobre l’explotació sexual, la pornografia, la prostitució, el tràfic d’infants i de joves adults, la Recomanació (2001) 16 sobre la protecció dels infants contra l’explotació sexual i el Conveni sobre la cibercriminalitat (STE núm. 185), especialment l’article 9, i també el Conveni del Consell d’Europa sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans (STCE núm. 197);

Tenint presents la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA