Executio de la condemna civil

Autor:Antoni Sabater i Tomàs
Càrrec de l'autor:Jutge d'apel·lacions
 
EXTRACTO GRATUITO

L'execucio de la sentencia civil, és un capítol molt important de procés penal ja que atany també a la tutela dels interessos dels perjudicats pel delicte, el qual pot ésser font d'obligacions civils, sempre que constitlleixi un acte...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA