Decret del 4-12-2013 d’aprovació del fullet base (Base Prospectus) del primer programa d’emissió de deute públic del Principat d’Andorra i, a l’empara del programa esmentat, d’una emissió de deute públic a llarg termini del Principat d’Andorra per import de cent cinquanta milions d’euros (150.000.000 €) en la modalitat de bons.

 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Decret del 4 de desembre del 2013 d’aprovació del fullet base (Base Prospectus) del primer programa d’emissió de deute públic del Principat d’Andorra i, a l’empara del programa esmentat, d’una emissió de deute públic a llarg termini del Principat d’Andorra per import de cent cinquanta milions d’euros (150.000.000 €) en la modalitat de bons

Exposició de motius

El dia 24 de novembre del 2010 va veure la llum la primera emissió de lletres del tresor del Principat d’Andorra. Aquesta primera emissió va permetre trencar la dinàmica seguida fins aleshores pel nostre Estat en matèria de finançament, i va introduir una altra via de finançament fins aleshores inexplorada. Mercès a aquesta iniciativa, l’Estat andorrà va endegar un procés de diversificació de les seves fonts tradicionals de finançament. Aquest nou camí, encara lluny de culminar, ha anat consolidant-se en el temps, i aquella primera emissió ha anat acompanyada d’emissions posteriors de deute públic que han tingut una gran acollida entre els inversors. Aquesta manera de procedir no únicament ha permès l’obtenció d’excel·lents resultats des d’un punt de vista financer i de gestió del deute públic de l’Estat, sinó que endemés ha contribuït molt positivament a reforçar els criteris per mesurar la solvència del Principat d’Andorra.

Avui, transcorregut ja un cert temps d’ençà aquella primera emissió i acumulat un cert aprenentatge en l’emissió d’instruments de deute públic, el Govern considera imprescindible fer un pas més en el procés d’implantació d’aquesta modalitat de finançament de l’Estat, i ajustar les futures emissions de deute públic del Principat d’Andorra als estàndards internacionals en la matèria. En efecte, per tal que els títols valor emesos pel Principat d’Andorra puguin ser admesos a cotització en mercats internacionals, regulats o no regulats, és necessari que la documentació que acompanyi en endavant cadascuna de les futures emissions s’ajusti, en la forma i en el fons, a uns determinats estàndards. Igualment, per tal d’afavorir l’interès pel deute públic andorrà en els mercats internacionals, es fa imprescindible dotar les futures emissions dels estàndards que les facin homologables i elegibles per part dels inversors internacionals.

En aquest context, ateses la voluntat i la necessitat d’ajustar les formes i els continguts de les futures emissions als estàndards internacionals i la necessitat de captar fons que permetin el refinançament de l’endeutament del Govern, el Govern ha considerat convenient: (a) aprovar un fullet base (Base Prospectus), en línia amb els estàndards exigits a escala internacional, que doni cobertura a un programa d’emissió de deute públic de fins a un màxim de tres-cents vint milions d’euros (320.000.000 €); i (b) posar en circulació, a l’empara del fullet base esmentat, una emissió de bons, assegurada en la totalitat per un conjunt d’entitats andorranes, per un import nominal de cent cinquanta milions d’euros (150.000.000).

Vistos els articles 50, 51 i 52 de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996;

Vist l’article 25 de la Llei 35/2012, del 13 de desembre, del pressupost per a l’exercici del 2013;

Vist l’article 4.2.i de la Llei 10/2013, del 23 maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances;

A proposta del ministre encarregat de les finances, i en execució de l’acord de Govern adoptat en la sessió del 4 de desembre del 2013,

Decreto

Article 1

L’aprovació d’un fullet base (Base Prospectus), del 4 de desembre del 2013, que dóna cobertura a un programa d’emissió de deute públic de fins a un màxim de tres-cents vint milions d’euros (320.000.000 €). En línia amb la pràctica reconeguda dels mercats internacionals, els termes i les condicions d’aquest programa d’emissió, que es pot consultar a la pàgina web www.finances.ad del ministeri encarregat de les finances del Govern d’Andorra, han estat redactats en llengua anglesa. Amb la finalitat de facilitar-ne una millor comprensió i a efectes merament informatius, s’adjunta a aquest Decret, assenyalat com a annex 1, una versió traduïda al català del fullet base.

Article 2

Les emissions de deute públic del Principat d’Andorra que s’acordin en el futur a l’empara del programa d’emissió esmentat a l’article 1 es regiran, en tot allò no previst expressament en les seves condicions finals (Final Terms) i en el corresponent Decret d’emissió, pel que conté el fullet base del 4 de desembre del 2013.

Article 3

S’ha acordat la realització d’una emissió de deute públic en la modalitat de bons a llarg termini per un import nominal de cent cinquanta milions d’euros (150.000.000 €). L’emissió es denominarà “Bons del Principat d’Andorra, emissió del 18 de desembre del 2013” (en endavant, l’”emissió”).

Els inversors elegibles als quals es dirigeix aquesta emissió són els que, ja siguin persones físiques o jurídiques, estiguin interessats a adquirir bons del Principat d’Andorra (en endavant, els “inversors elegibles”).

Article 4

Els fons recaptats per mitjà dels Bons del Principat d’Andorra, emissió del 18 de desembre del 2013, es destinaran a refinançar part de l’endeutament actual del Govern.

Article 5

Els termes i les condicions que regeixen l’emissió Bons del Principat d’Andorra, emissió del 18 de desembre del 2013, són:

 1. els que figuren en el fullet base (Base Prospectus) del 4 de desembre del 2013 referit a l’article 1;

 2. els que figuren en les condicions finals (Final Terms) de l’emissió. En línia amb la pràctica reconeguda dels mercats internacionals, aquestes condicions finals de l’emissió, que es poden consultar a la pàgina web www.finances.ad, del ministeri encarregat de les finances del Govern d’Andorra, han estat redactades en llengua anglesa. Amb la finalitat de facilitar-ne una millor comprensió i a efectes merament informatius, s’adjunta a aquest Decret, assenyalada com a annex 2, una versió traduïda al català de les condicions finals esmentades; i

 3. els que s’estableixen als articles 6 i 7 següents, que complementen els descrits a les lletres a i b anteriors d’aquest article.

Euroclear ha assignat al programa el codi d’identificació (common code) 100293447. Així mateix, el codi assignat (ISIN) als Bons del Principat d’Andorra, emissió del 18 de desembre del 2013, ha estat el XS1002934476.

Article 6

Els Bons del Principat d’Andorra, emissió del 18 de desembre del 2013, s’adjudiquen mitjançant subhasta, la qual es desenvoluparà de conformitat amb les regles que es detallen a continuació, i en tot cas, amb la intervenció d’Euroclear en qualitat de dipositari internacional central de valors (International Central Securities Depositary).

 1. Formalització de la sol·licitud de subscripció:

  - Els inversors elegibles que vulguin subscriure bons s’hauran de dirigir a qualsevol de les entitats que actuen com a intermediàries de la subscripció (en endavant, les “entitats intermediàries”), és a dir, Crèdit Andorrà, SA; Andorra Banc Agrícol Reig, SA; Mora Banc Grup, SA; Banca Privada d’Andorra, SA; i BancSabadell d’Andorra, SA, i formalitzar-hi les sol·licituds de subscripció. Les entitats intermediàries apareixen esmentats a les condicions finals (Final Terms) com a entitats intermediàries (bookrunners).

  També poden dirigir-se i formalitzar la sol·licitud de subscripció prop d’una entitat financera d’inversió andorrana (definides a la Llei 7/2013, del 9 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats operatives del sistema financer andorrà i altres disposicions que regulen l’exercici de les activitats financeres al Principat d’Andorra); en aquest cas, aquesta entitat ha de remetre la sol·licitud a alguna de les entitats intermediàries.

  - A les 10 hores del dia 16 de desembre del 2013, cadascuna de les entitats intermediàries ha de remetre al ministeri encarregat de les finances (edifici administratiu, Govern d’Andorra, c/ Prat de la Creu, Andorra la Vella) una sol·licitud de subscripció ferma i irrevocable en el cos de la qual es consignarà el volum nominal total de peticions de subscripcions que es liquidaran de conformitat amb el que preveu el paràgraf d següent. Aquestes sol·licituds de subscripció únicament les podran trametre les entitats intermediàries, i inclouran i desglossaran, en el cas escaient, el nominal que els interessi subscriure a les dites entitats per compte propi, per compte de clients i per compte d’entitats financeres d’inversió andorranes.

 2. Contingut de la sol·licitud de subscripció i preu d’emissió:

  Tota sol·licitud de subscripció, tant les formalitzades pels inversors elegibles prop de les entitats intermediàries, com les formalitzades per aquests darrers davant el ministeri encarregat de les finances, haurà de fer referència expressa a aquesta emissió i al nombre de bons que es volen subscriure, amb un mínim d’un bo. El preu d’emissió coincidirà amb l’import nominal de cada bo, que serà de 1.000 euros.

 3. Resolució de la subhasta:

  La resolució de la subhasta s’efectuarà el dia 18 de desembre del 2013 per part del Govern a proposta del ministre encarregat de les finances, mitjançant el Decret corresponent. Rebudes les sol·licituds de subscripció i tancat el termini de recepció d’aquestes sol·licituds, el Govern farà les adjudicacions oportunes entre les entitats intermediàries que hagin concorregut a la subhasta.

  En cas que la suma aritmètica del nominal del conjunt de sol·licituds presentades superi l’import màxim nominal de l’emissió, l’adjudicació a cadascuna de les entitats esmentades es farà a prorrata de les seves peticions. En aquest supòsit, cadascuna d’aquestes entitats procedirà al seu torn a efectuar un prorrateig de les adjudicacions entre les peticions de subscripció que s’hagin de liquidar per mitjà de les mateixes entitats, vetllant perquè no es produeixin conflictes d’interessos en l’adjudicació final.

  En cas que la suma aritmètica del nominal del conjunt de sol·licituds...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA