Ineficacia dels actes processals

AutorAntoni Sabater i Tomàs
Cargo del AutorJutge d'apel·lacions
  1. Generalitats

    El procés penal és una institució estatal, eminentment de Dret Public, que está regit pels principis «nemo damnetur nisi per légale iudicium», el de territorialitat i per regles pertanyents al «ius cogens», tot el qual comporta com a seqüela que les seves normes fonamentals, siguin de carácter imperatiu, inalterable, absolut i d'obligat compliment, amb exclusió de qualsevol vici que pugui induir a fer sospitar que la llei processal no s'aplica irreprotxablement.

    El principi de legalitat penal s'admet en tots els paísos del món (inclús en els pa'ísos anglo-saxons) que van desenvolupant el seu dret penal vers el principi «nullum crimen sine lege» per mitjá de la legalitat de les formes processals. La legalitat de formes no té en l'actualitat el concepte que predominava en el sistema roma, el qual, inspirat en el principi «quis quid fit contra legem nullum est», arriba a extrems tan rigorosos que l'omissió d'una paraula, o d'una síl.laba, en la fórmula, produía la nul.litat del procés i la pérdua del dret reclamat(1).

    Mes, a desgrat del principi de legalitat i de la destacada naturalesa jurídico-pública del procés penal, que acabem de posar indiscutiblement de manifest, es venen utilitzant en el Principat peticions, formules i usos forenses, col.locats entre consuetuds i practiques que han produít corrupteles processals manifestes, consentides i mantingudes repetides vegades, pels Batlles, Fiscal i Tribunal de Corts, tot el qual ha contribuít a crear uns esculls en l'aviament regular del procés, que ha donat lloc a sembrar un confusionisme en el «modus procedenci» i a qué no es respectin les regles preestab1ertes. Potser la causa d'aquests vicis sigui la idea que del procediment dominava en l'administracio de Justicia andorrana antany, plasmada en el Manual Digest, quan expressa que en les Valls «se ha ministrat Justicia tan Civil, com Criminal, admirablement, donat curs a molts y varias causas ab facilitat, deixant de observar formalitats en los judicis, y practicant solament aquellas que son absolutament necessarias... la rahó perqué los antichs ministres de Justicia han deixat de observar moltes formalitats... es perqué moltes d'ellas sols serveixen per impedir lo curs de la Justicia i per fer perpetuar causas i processos...(1). Pero actualment no es poden acceptar les motivacions del Manual Digest, perqué s'enfronten tant amb la condició eminentment de Dret públic, de la institució estatal de qué es tracta, com al sistema de la legalitat de les formes processals, que imposa un ordenament legal al que s'han d'acomodar la successió ininterrompuda d'actes processals condlleix a l'incompliment dels terminis corresponents, provoca dilacions i retards, paralitzacions innecessáries i nul.litats: per aixó els diversos órgans jurisdiccional, així com el Ministeri Fiscal han de complir i observar estrictament i acuradament els pressupostos, condicions i requisits legáis necessaris perqué els actes processals practicáis siguin admissibles i eficients.

    Els actes processals en els que no concorrin els pressupostos, requisits o condicions estab1ertes, serán actes viciats, defectuosos per manca d'adequació a la norma procedimental i si la manca de correcció de l'acte -escriu Fenech-(2) entranya privació o modificació de la seva admissibilitat i eficacia, pot donar lloc a...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR