Decret legislatiu del 12-02-2014 pel que s’aprova el text refós de la Llei 35/2010, del 3 de juny, de règim d’autorització per a la creació de noves entitats operatives del sistema financer andorrà.

 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Decret legislatiu pel que s’aprova el text refós de la Llei 35/2010, del 3 de juny, de règim d’autorització per a la creació de noves entitats operatives del sistema financer andorrà

Vist l’article 59 de la Constitució andorrana, segons el qual, mitjançant llei, el Consell General pot delegar l’exercici de la funció legislativa en el Govern;

Vistes les modificacions que la disposició final quarta de la Llei 10/2013 del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances realitza sobre la Llei 35/2010, de 3 de juny, de règim d’autorització per a la creació de noves entitats operatives del sistema financer andorrà.

Vista la delegació a favor del Govern establerta a la disposició final sisena de la Llei 10/2013 del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances perquè en el termini màxim de sis mesos a partir de la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra mitjançant el decret corresponent, el text refós de l’articulat i de les disposicions complementaries de la Llei 35/2010, de 3 de juny, de règim d’autorització per a la creació de noves entitats operatives del sistema financer andorrà.

D’acord amb l’habilitació citada, s’ha procedit ha integrar en un text únic totes les modificacions introduïdes a la llei 35/2010, a través de la llei 10/2013.

A proposta del ministre de Finances i Funció Pública, el Govern, en la sessió del 12 de febrer del 2014, ha aprovat el següent

Decret

Article únic

S’aprova el text refós de la Llei 35/2010, de 3 de juny, de règim d’autorització per a la creació de noves entitats operatives del sistema financer andorrà, incloent-hi les modificacions realitzades per la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances, que s’insereix a continuació.

Disposició final única

Aquest Decret entrarà en vigor al dia següent de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per coneixement general.

Andorra la Vella, 12 de febrer del 2014

Antoni Martí Petit

Cap de Govern

Text refós

de la Llei 35/2010,

del 3 de juny, de règim d’autorització per a la creació de noves entitats operatives del sistema financer andorrà

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1

Objecte

L’objecte d’aquesta Llei és establir el règim d’autorització per a la creació de noves entitats operatives del sistema financer.

Article 2

Principis

L’autorització per a la creació de qualsevol de les entitats operatives del sistema financer andorrà s’ha d’atorgar amb caràcter específic i particularitzat.

Article 3

Competència

Correspon a l’INAF atorgar l’autorització per a la creació de qualsevol de les entitats operatives del sistema financer andorrà.

Capítol segon. Procediment d’autorització

Article 4

Sol·licituds

Les sol·licituds d’autorització per a la creació de qualsevol de les entitats operatives del sistema financer s’han de presentar a l’INAF.

Article 5

Resolució

 1. L’INAF ha de resoldre i notificar al sol·licitant l’atorgament de l’autorització prèvia per a la creació d’una entitat operativa del sistema financer andorrà quan, de l’anàlisi de la documentació aportada en compliment dels articles 11, 12, 13 i 14 d’aquesta Llei i altres requeriments establerts mitjançant comunicats tècnics de l’INAF, no s’observin incompliments a la normativa vigent i es reuneixin els requisits i les condicions per poder optar a la creació d’una entitat operativa del sistema financer. En cas contrari, l’INAF ha de denegar aquesta sol·licitud d’autorització prèvia i procedir a notificar-ho al sol·licitant desglossant detalladament els motius de dita denegació. Aquesta notificació ha de dur-se a terme dins el termini màxim de cinc mesos a comptar de la data de la seva presentació o, si és el cas, a comptar del moment en què es completi la documentació exigible. En qualsevol cas, aquesta notificació ha de tenir lloc dins del termini màxim de dotze mesos a partir de la data de presentació de la sol·licitud.

 2. La resolució de l’INAF en què atorga l’autorització prèvia esmentada al punt anterior ha d’anar acompanyada del requeriment per a la presentació de la documentació a presentar segons el que es disposa a l’article 15. El sol·licitant ha d’aportar aquesta documentació a l’INAF dins del termini màxim de tres mesos a comptar de la data de la mencionada notificació de l’INAF. En cas de no rebre la informació o la documentació sol·licitades dins del termini establert sense causa justificada, l’INAF denega la sol·licitud.

 3. Un cop rebuda la informació o documentació descrita a l’apartat 2, l’INAF examina la sol·licitud i si ho considera oportú atorga l’autorització de creació de l’entitat i procedeix a notificar-ho al sol·licitant dins del termini màxim de tres mesos des de la data de recepció d’aquesta informació o documentació.

 4. La nova entitat operativa del sistema financer que té dotze mesos per iniciar les activitats des de la data de notificació de l’atorgament de l’autorització de creació per part de l’INAF, ha de comunicar formalment a l’INAF la data efectiva i real d’inici d’activitats. En aquesta data l’INAF inscriurà la nova entitat en el corresponent Registre de l’INAF.

 5. L’ampliació de les activitats que integren l’objecte social d’una entitat bancària, o d’una entitat -no bancària- de crèdit especialitzat, o d’una entitat financera d’inversió o d’una societat gestora d’organismes d’inversió col·lectiva a activitats no especificades en l’autorització inicial o, en una posterior ampliació de les activitats, queda subjecta a una nova autorització.

Article 6

Publicació

Les resolucions de l’INAF en les quals s’autoritza la creació de qualsevol de les entitats operatives del sistema financer andorrà s’han de publicar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Article 7

Recurs

Els sol·licitants d’una autorització per a la creació de qualsevol de les entitats operatives del sistema financer andorrà poden interposar recurs d’alçada davant el Govern contra les resolucions de l’INAF dins del termini màxim de tretze dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la data de notificació de la resolució.

Capítol tercer. Condicions per optar a l’autorització

Article 8

Dipòsit previ

 1. Abans de presentar la sol·licitud d’autorització per a la creació de qualsevol de les entitats operatives del sistema financer andorrà, els que pretenguin sol·licitar la referida autorització han d’efectuar un dipòsit no remunerat a l’INAF per un dels imports següents en funció del tipus d’entitat:

  1. 3.000.000 d’euros en el cas de les entitats bancàries.

  2. 200.000 euros en el cas de les entitats -no bancàries- de crèdit especialitzat.

  3. 200.000 euros en el cas de les societats financeres d’inversió.

  4. 60.000 euros en el cas de les agències financeres d’inversió.

  5. 15.000 euros en el cas de les societats gestores...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA