Llei 10/2018, del 17 de maig, qualificada de modificació de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d' immigració.

Fecha de publicación13 Jun 2018
CONSELL GENERAL
1/9
www.bopa.ad
13 de juny del 2018Núm. 36
Dipòsit legal: AND.2-2015
Llei 10/2018, del 17 de maig, qualificada de modificació
de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei
qualificada d’immigració
Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 17 de maig del 2018 ha aprovat la següent:
llei 10/2018, del 17 de maig, qualicada de modicació de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modicació de
la Llei qualicada d’immigració
Exposició de motius
El 31 de maig del 2012, el Consell General va aprovar la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modicació de la Llei
qualicada d’immigració, per la qual es va integrar dins la Llei esmentada i es va modernitzar la regulació
de les residències passives, que van passar a denominar-se “residències sense activitat lucrativa”. Al mateix
temps es van crear dos noves tipologies d’autoritzacions d’immigració de residència sense treball, que són
les autoritzacions de residència per a professionals amb projecció internacional i les autoritzacions de re-
sidència per raons d’interès cientíc, cultural i esportiu, amb la nalitat d’incrementar l’atractiu del Principat
d’Andorra com a destinació de persones estrangeres que responen als perls mencionats.
Posteriorment, en virtut de la Llei 16/2013, del 10 d’octubre, de modicació de la Llei 9/2012, del 31 de
maig, de modicació de la Llei qualicada d’immigració, es va ampliar el ventall d’autoritzacions d’immigració
existents, amb la creació de les autoritzacions de treball sense residència, perquè les empreses andorranes
poguessin contractar personal que treballés i residís fora d’Andorra; les autoritzacions de treball per compte
propi, vinculades al desenvolupament de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat
d’Andorra, i a la Llei 6/2008, del 15 de maig, d’exercici de professionals liberals i de col·legis i associacions
professionals, tal com es va modicar mitjançant la Llei 26/2013, del 19 de desembre, i les autoritzacions
de residència per ingrés en centres geriàtrics privats o per ingrés en centres de cures mèdiques o terapèu-
tiques privats. De la mateixa manera, es van exibilitzar els requisits i es va ampliar l’abast dels treballs de
curta durada i de les autoritzacions d’immigració per estudis, en pràctiques formatives, per entrenaments
esportius o per recerca. Pel que fa a aquestes darrers autoritzacions, la Llei 14/2016, del 28 de juliol, quali-
cada de modicació de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modicació de la Llei qualicada d’immigració, va
reconduir la regulació corresponent a la nalitat per la qual se n’havia ampliat l’abast gairebé tres anys abans.
No obstant aquestes modicacions legals successives, esdevé necessari promoure una nova reforma de la
Llei 9/2012, amb l’objectiu d’adaptar la regulació de diferents tipologies d’autoritzacions d’immigració vigents
a la realitat econòmica i social actual. En efecte, en relació amb l’autorització de treball per compte propi, cal
reforçar la justicació de la voluntat real de la persona que en sol·licita l’obtenció d’invertir i desenvolupar
una activitat econòmica al nostre país, i reconduir, per tant, l’objecte d’aquesta autorització a la nalitat per
a la qual va ser creada. És per aquest motiu que s’estableix la necessitat de fer efectiu un dipòsit de 15.000
euros, i al mateix temps, es redueix el període de temps durant el qual la persona titular d’una autorització
de residència i treball per compte propi ha de residir a Andorra ns a 183 dies l’any, llevat que es tracti d’un
professional liberal. Ara bé, per captar el talent empresarial i fomentar l’arribada d’emprenedors de la mà
d’entitats reconegudes, no és necessari però fer efectiu ni dipositar l’import esmentat anteriorment si la
societat andorrana constituïda en virtut de la qual se sol·licita l’autorització d’immigració ho ha estat amb la
nalitat de portar a terme un projecte empresarial seleccionat per part d’una de les entitats reconegudes
prèviament pel Govern a aquest efecte. D’altra banda, es crea una nova autorització d’immigració temporal
Lleis
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2018-
06-12
09:35:40

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba