Llei 10/2019, del 15 de febrer, de modificació del Codi de l' Administració, del 29 de març de 1989.

Fecha15 Febrero 2019
Fecha de publicación20 Marzo 2019
SecciónConsell General
Número de Gaceta27
CONSELL GENERAL
1/14
www.bopa.ad
20 de març del 2019Núm. 27
Dipòsit legal: AND.2-2015
Llei 10/2019, del 15 de febrer, de modificació del Codi de
l’Administració, del 29 de març de 1989
Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 15 de febrer del 2019 ha aprovat la següent:
Llei 10/2019, del 15 de febrer, de modicació del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989
Exposició de motius
L’evolució constant de les noves tecnologies, que afecta tots els àmbits d’actuació de les societats del segle
XXI, té també el seu reex especíc en el funcionament de les grans corporacions, entre les quals s’inclou
l’Administració pública denida a l’article 13 del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989.
L’aplicació d’aquestes noves tecnologies s’ha introduït sistemàticament en l’àmbit del funcionament intern
de l’Administració pública i es pot armar, en aquest moment, que gairebé totes les institucions públiques
del país estan altament informatitzades i apliquen sistemes de treball en els quals les noves tecnologies
tenen cada vegada una presència més important.
Fins avui, Andorra disposava d’una normativa de caràcter reglamentari, essencialment en l’àmbit d’actuació
de l’Administració general, que havia iniciat la regulació d’aquesta matèria. Amb tot, aquesta forma d’actuació
parcial deixava sense cobertura normativa l’Administració pública en el seu conjunt, que en absència d’una
llei relativa a la utilització dels mitjans electrònics, no tenia una cobertura jurídica general que li era aplicable.
Aquesta iniciativa legislativa té per nalitat regular la utilització de les noves tecnologies que, sota la genè-
rica denominació d‘Administració electrònica, engloba un seguit de mesures normatives que impulsen la
modernització dels serveis públics, i dota l’ordenament jurídic d’un marc normatiu per ordenar la utilització
d’aquests mitjans, tant en l’àmbit intern com en el de les relacions dels ciutadans amb l’Administració pública.
Aquesta nova ordenació s’articula mitjançant la creació d’un nou capítol, ubicat a la part nal del Codi de
l’Administració, que introdueix vuit nous preceptes (articles 133 a 140) que regulen aspectes essencials del
funcionament electrònic de l’Administració pública, i xen conceptes clau com ara el Portal Electrònic de
l’Administració pública; la Seu Electrònica; els sistemes de signatura electrònica admesos; i l’arxiu electrònic
de documents i el sistema de gestió documental.
Un altre aspecte essencial relacionat amb la utilització dels mitjans electrònics per part de l’Administració
pública és la possibilitat d’aconseguir la interconnexió dels arxius públics, així com la seva interoperabilitat.
Per aconseguir aquest propòsit, que es fonamenta en el principi constitucional d’ecàcia en l’actuació de
l’Administració pública, s’ha introduït una mesura normativa que permet la cessió de dades de caràcter
personal entre administracions públiques. Aquesta cessió no es podrà realitzar de forma indiscriminada,
sinó d’acord amb l’exercici de les potestats públiques encomanades per l’ordenament jurídic, i en el trans-
curs de la tramitació dels procediments legalment establerts que requereixin necessàriament l’aportació
d’aquestes dades informant el seu titular, sense ser necessari el seu consentiment havent, l’Administració
pública requerida, de justicar que les dades són necessàries i proporcionals per a l’exercici de les seves
competències. Per una qüestió de tècnica normativa, i amb la nalitat d’assegurar el compliment del prin-
cipi de seguretat jurídica, aquesta mesura legal es du a terme mitjançant la introducció d’una Disposició
nal que modica la norma que regula aquesta matèria al nostre ordenament: la Llei 15/2003, del 18 de
desembre, qualicada de protecció de dades personals.
Lleis
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
03-19
09:56:59

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR