Llei 12/2014, del 26 de juny, de modificació de la Llei 3/2009, d’intercanvi d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia.

 
EXTRACTO GRATUITO
3182 Núm. 44 - Any 26 - 23.7.2014Butlletí Oficial del Principat d’Andorra
Disposició derogatòria
Es deroga la Llei 14/2013, del 19 de
setembre, de modificació de la tarifa ge-
neral de taxes sobre el consum.
Disposició final
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà
de ser publicada al Butlletí Oficial del
Principat d’Andorra.
Casa de la Vall, 26 de juny del 2014
Vicenç Mateu Zamora
Síndic General
Nosaltres els coprínceps la sancionem
i promulguem i n’ordenem la publica-
ció en el Butlletí Oficial del Principat
d’Andorra.
Joan Enric Vives Sicília François Hollande
Bisbe d’Urgell President de la
República Francesa
Copríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra
Llei 12/2014,
del 26 de juny, de
modificació de la Llei
3/2009, d’intercanvi
d’informació en matèria
fiscal amb sol·licitud
prèvia
Atès que el Consell General en la seva
sessió del dia 26 de juny del 2014 ha
aprovat la següent:
llei 12/2014, del 26 de juny, de mo-
dificació de la Llei 3/2009, d’intercan-
vi d’informació en matèria fiscal amb
sol·licitud prèvia
Exposició de motius
La posada en pràctica durant aquests
gairebé cinc anys de la Llei 3/2009 d’in-
tercanvi d’informació en matèria fiscal
amb sol·licitud prèvia, ha posat en re-
lleu certes mancances que cal esmenar
i completar per complir amb les obli-
gacions internacionals contretes al seu
dia, seguint el compromís de coopera-
ció internacional en matèria d’intercan-
vi d’informació en matèria fiscal, i per
respectar els criteris i la interpretació en
constant evolució que dels dits compro-
misos en fa l’OCDE.
La mancança principal que es pro-
posa solucionar amb aquesta Llei de
modificació, consisteix a regular l’omis-
sió de la notificació a la persona concer-
nida de la notícia que l’estat requeridor
està duent a terme una investigació que
l’afecta.
La realitat ha demostrat que en deter-
minats casos molt concrets, relacionats
exclusivament amb la urgència d’obtenir
la informació o amb el fet que la investi-
gació quedaria notablement entorpida o
fins i tot anul·lada en el cas que la perso-
na concernida sabés que s’està duent a
terme aquesta investigació, és necessari
imposar el secret de les actuacions.
Es produeix la mateixa necessitat en el
cas en què es lliuri a la persona concer-
nida certes parts de la informació contin-
guda en la petició de l’estat requeridor,
el coneixement de la qual per part de la
persona concernida hauria pogut entor-
pir substancialment la investigació que
s’estava duent a terme i causar perjudicis
evidents en l’estat requeridor.
L’interès legítim de l’estat requeridor
i de la causa pública havia de permetre
en els casos concrets que s’han esmentat
abans, decretar el secret total o parcial de
les actuacions, però l’interès del ciutadà
i el respecte als drets d’oposició a la tra-
mesa d’informació i de recurs per part
d’aquest, també han de ser respectats en
els aspectes més essencials.
Aquesta Llei, incorpora un segon apar-
tat a l’article 8 que estableix el procedi-
ment per mitjà del qual es pot decretar
el secret de les actuacions i els principis
basats en la proporcionalitat que poden
permetre adoptar aquesta decisió, ate-
sa la gravetat de la infracció i l’interès
públic que comporta la investigació i la
necessitat d’adoptar la mesura perquè
no s’entorpeixi la investigació, així com
el caràcter provisional que ha de tenir,
marcant un període màxim de sis mesos
que no pot ser prorrogat ni excedit, i
fixant l’obligació de comunicació dels
fets a la persona concernida al moment
perquè pugui exercir plenament i amb
coneixement els drets d’oposició i recurs
en relació amb la informació que es tro-
ba en el dossier administratiu.
Finalment, i en tant que l’obligació
de secret afecta de manera evident al
posseïdor de la informació, ja que durant
la vigència de la investigació no es pot
comunicar l’existència de la sol·licitud
a la persona concernida, s’estableix de
manera clara aquesta obligació, sense
perjudici de les accions legals que el
dit posseïdor pot exercitar, i s’instr u-
menta el sistema de sancions en el cas
que s’incompleixi l’obligació de secret
esmentada, mitjançant la modificació
de l’article 10.
Article 1
Modificació de l’article 8 de la Llei
3/2009, d’intercanvi d’informació en
matèria fiscal amb sol·licitud prèvia
Es modifica l’article 8 de la Llei 3/2009,
d’intercanvi d’informació en matèria
fiscal amb sol·licitud prèvia, mitjançant
l’addició i la numeració d’un segon parà-
graf, que queda redactat com segueix:
“Article 8
Procediment de notificació i
d’oposició
1. Una vegada rebuda i qualificada
positivament per l’autoritat competent
andorrana, després de la verificació de
les condicions que estableix l’article
4, la petició d’intercanvi d’informació
amb sol·licitud prèvia en matèria fiscal
es notifica a la persona concernida, en
la forma prevista al Codi de l’Adminis-
tració. A l’ensems, la petició es notifica,
en la mateixa forma, a la persona pos-
seïdora de la informació sol·licitada, si
procedeix.
En els tretze dies naturals posteriors a
la notificació, tant la persona concernida
com la posseïdora de la informació po-
den formular davant de l’autoritat com-
petent un recurs d’oposició degudament
motivat. L’autoritat competent dicta la
seva resolució en els tretze dies natu-
rals que segueixen a la formalització de
l’oposició.
La decisió de l’autoritat competent
pot ésser recorreguda, en el termini de
tretze dies naturals, davant la Secció
Administrativa de la Batllia d’Andorra,
la qual, després del tràmit d’audiència
de la persona concernida, de l’entitat
posseïdora de la informació i de l’au-
toritat competent, dicta resolució en un
termini màxim de tretze dies naturals,
a comptar de la interposició del recurs
jurisdiccional.
La resolució judicial és recurrible da-
vant la Sala Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia, en els tretze dies

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA