Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

Fecha de publicación19 Julio 2017
Fecha22 Junio 2017
Número de Gaceta48
SecciónConsell General
CONSELL GENERAL
1/52
www.bopa.ad
19 de juliol del 2017Núm. 48
Dipòsit legal: AND.2-2015
Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el
blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme
Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 22 de juny del 2017 ha aprovat la següent:
llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el nançament del
terrorisme
Exposició de motius
La implementació dels estàndards internacionals de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors
i contra el nançament del terrorisme ha esdevingut una prioritat nacional que ha comportat l’adopció
d’iniciatives legislatives en els darrers anys i la revisió del sistema de prevenció i repressió amb la nalitat
d’assolir el marc més efectiu per a la lluita contra aquestes conductes delictives.
En aquest context, el Principat d’Andorra es sotmet de manera periòdica a les avaluacions del Consell
d’Europa, realitzades pel Comitè d’experts per a l’avaluació de les mesures contra el blanqueig de diners
o valors i contra el nançament del terrorisme (Moneyval), avaluacions per a les quals resulta fonamental
una adequada i efectiva implementació dels estàndards internacionals en la matèria, materialitzats en les
noves recomanacions del Grup d’Acció Financera (GAFI).
Addicionalment, en virtut de l’Acord monetari signat entre el Principat i la Unió Europea, Andorra s’ha compro-
mès a implementar, entre altres, en el seu ordenament jurídic la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament i del
Consell, de 20 de maig de 2015, relativa a la prevenció de la utilització del sistema nancer per al blanqueig
de capitals o el nançament del terrorisme, així com el Reglament (UE) 2015/847 del Parlament Europeu
i del Consell, de 20 de maig del 2015, relatiu a la informació que acompanya les transferències de fons.
Tant les disposicions comunitàries com les recomanacions del GAFI estableixen com eix vertebrador del
sistema de prevenció del blanqueig i del nançament del terrorisme una adequada gestió dels riscos, lo
qual implica que aquests hagin d’estar adequadament detectats, avaluats i compresos, amb la nalitat
d’aplicar les mesures de mitigació oportunes i proporcionades als riscos.
Aquesta Llei està estructurada en 12 capítols que regulen de manera sistemàtica les mesures de prevenció
i lluita contra el blanqueig i el nançament del terrorisme.
El capítol primer conté una sèrie de disposicions generals, recollint l’objecte i l’àmbit d’aplicació de la Llei,
així com n’estableix les denicions. Igualment, aquest capítol primer regula totes les mesures orientades
a una adequada detecció, avaluació, comprensió i mitigació del risc, tant per l’Estat com pels diferents
operadors econòmics del país.
El capítol segon regula les mesures de diligència deguda, tant les ordinàries com les simplicades i les re-
forçades. En aquest sentit, s’ha de destacar que els comptes o llibretes d’estalvi anònims continuen estant
prohibits. També aquest capítol fa referència a les mesures aplicables en relació amb les persones políti-
cament exposades (PEPs), amb la novetat que, amb aquesta Llei, també s’han d’aplicar mesures reforçades
en relació amb els PEPs de caràcter nacional.
El capítol tercer regula la informació sobre els beneciaris efectius d’entitats jurídiques andorranes, que
és una qüestió fonamental de la nova regulació i que obliga les societats i altres persones jurídiques
Lleis
Signat
electrònicament
per BUTLLETÍ
OFICIAL DEL
PRINCIPAT D
ANDORRA
Data: 2017-07-18
12:58:28
Signat
electrònicament
per BUTLLETÍ
OFICIAL DEL
PRINCIPAT D
ANDORRA
Data: 2017-07-18
13:53:46
CONSELL GENERAL
2/52
www.bopa.ad
19 de juliol del 2017Núm. 48
Dipòsit legal: AND.2-2015
constituïdes al Principat d’Andorra a obtenir i conservar informació adequada, precisa i actual sobre els
seus beneciaris efectius.
El capítol quart regula les obligacions de declaració i la prohibició de revelació. En aquest sentit, s’estableix
que els subjectes obligats estan obligats a declarar davant la UIFAND, per iniciativa pròpia, qualsevol opera-
ció o projecte d’operació relatiu a fons respecte dels quals hi hagi sospites o motius raonables per sospitar
que són producte d’una activitat delictiva o que estan relacionades amb el nançament del terrorisme.
Addicionalment, s’afegeix que s’han de declarar totes les operacions sospitoses, incloses les que hagin
quedat en fase de temptativa, qüestió que ja s’entenia contemplada en la legislació anterior (que requeria
declarar “projectes d’operacions”) i que s’ha volgut reectir de manera expressa en aquesta normativa per
a major claredat, en especial a la vista de les avaluacions de la legislació andorrana.
El capítol cinquè regula la informació que ha d’acompanyar les transferències de fons, implementant de
manera del el Reglament (UE) 2015/847. Entre les novetats més destacades en relació amb la normativa
anterior cal ressenyar que també s’ha d’identicar el beneciari de la transferència de fons.
El capítol sisè regula la conservació de documents i la protecció de dades. En aquest sentit, s’ha de destacar
que s’amplia el període de conservació de documents per part dels subjectes obligats a 10 anys ja que,
en primer lloc, és una pràctica habitual el Principat d’Andorra conservar, incús per més de 10 anys, tota
la documentació dels clients, i, en segon lloc, la nova legislació ha volgut ser coherent amb el període de
prescripció dels delictes majors (v.g. delicte de blanqueig), de 10 anys. Únicament d’aquesta manera es pot
garantir l’efectivitat d’un sistema penal contra el blanqueig, ja que sense la documentació que aquesta Llei
obliga a conservar seria impossible garantir l’ecàcia i la traçabilitat del tipus de blanqueig.
El capítol setè regula els procediments interns i la formació dels subjectes obligats que, amb diferent grau
d’intensitat en funció de si es tracta de subjectes obligats nancers o no, imposa una sèrie d’obligacions amb
la nalitat de garantir que els procediments anti-blanqueig i anti-nançament del terrorisme són robustos i
poden ser aplicats efectivament pels subjectes obligats i els seus empleats, que han de conèixer el sistema
de prevenció de blanqueig i de nançament del terrorisme sobre la base d’una formació continuada.
El capítol vuitè regula la declaració de transport transfronterer de diners en efectiu. Aquest capítol manté
en la seva pràctica totalitat el redactat anterior amb dues novetats: primer, s’estableix que la quantitat
intervinguda de diners en efectiu ha de ser la totalitat dels diners en efectiu transportats i/o trobats, a ex-
cepció de 1.000 euros en concepte de mínim de supervivència, i, segon, s’augmenten les sancions aplicables
en cas d’incompliment de l’obligació de declarar, que s’han demostrat no sucientment proporcionades,
efectives i dissuasives.
En capítol novè regula les mesures per a la prevenció, la lluita i la supressió del terrorisme i el seu nançament
i per a la prevenció i la desorganització de la proliferació d’armes de destrucció massiva i el seu nançament.
El capítol desè, referit a l’organització institucional, estableix les competències i les funcions de la UIFAND
com a òrgan competent per impulsar i coordinar les mesures de prevenció i lluita contra el blanqueig de
diners o valors, contra el nançament del terrorisme. En quant a l’organització institucional, i per raons
d’eciència, mitjançant aquesta Llei es fusionen les dues actuals Comissions Permanents (una per a la pre-
venció i la lluita contra el terrorisme i el seu nançament i la proliferació d’armes de destrucció massiva i el
seu nançament i l’altra de prevenció del blanqueig i del nançament del terrorisme) en una única Comissió.
En aquest sentit, i pel que fa a la tramesa de dossiers per part de la UIFAND a l’Administració de Justícia,
s’estableix que els dossiers s’hagin d’enviar al Ministeri Fiscal. En aquest sentit, i en coherència amb l’esta-
bliment d’un sistema lògic pel que respecta a les investigacions i a la utilització de la informació d’intel·li-
gència nancera analitzada per la UIFAND, els informes d’aquest organisme s’haurien de trametre, per a
una efectiva lluita contra el blanqueig (que és el que valoren els organismes avaluadors internacionals, com
ara Moneyval), al Ministeri Fiscal.
El capítol onzè regula, especícament, la cooperació, tant interna, amb les autoritats judicials com amb
l’Institut Nacional Andorrà de Finances, com internacional, entre unitats d’intel·ligència nancera.
CONSELL GENERAL
3/52
www.bopa.ad
19 de juliol del 2017Núm. 48
Dipòsit legal: AND.2-2015
El capítol dotzè regula el règim sancionador, amb una novetat important, que és la incorporació d’un pro-
cediment sancionador abreujat per a aquells casos en que el subjecte obligat reconeix íntegrament els
fets imputats i declara la seva conformitat amb les infraccions imputades i la sanció o sancions imposades,
renunciant a qualsevol tipus de recurs contra aquestes. D’aquesta manera s’aconsegueixen dos objectius
importants: guanyar eciència i ecàcia en la tramitació dels procediments administratius i en el funciona-
ment de l’Administració i obtenir un grau de consciència major per part dels subjectes obligats, que poden
reconèixer la infracció demostrant així un compromís per modicar les seves conductes infractores prèvies.
La disposició addicional primera manté allò ja establert per l’antiga normativa en relació amb les associa-
cions i altres entitats sense ànim de lucre.
La disposició addicional segona obliga els professionals que participin, actuant en nom i per compte del
seu client, o assisteixin en la planicació o realització de determinades operacions, i que no estan donats
d’alta en un col·legi professional ocialment reconegut per exercir la seva activitat, a comunicar al Ministeri
competent en matèria d’Economia, amb caràcter previ a l’exercici de la seva activitat, les que pretenen
exercir de les enumerades en la disposició. Aquesta mesura, que no representa cap càrrega de caràcter
econòmic per als operadors i una càrrega mínima des del punt de vista administratiu, permetrà a les auto-
ritats andorranes controlar l’activitat, sobre la base d’un enfocament basat en el risc d’aquests operadors.
Igualment, la Llei conta quatre disposicions transitòries, dos disposicions derogatòries i set disposicions
nals relatives, entre altres, a la informació sobre els beneciaris efectius, les mesures de diligència deguda
simplicada i l’adequada identicació del beneciari efectiu en relació amb societats, associacions i fundacions.
Amb aquesta reforma legislativa, el Principat Andorra reforça encara més el seu compromís en la prevenció
i repressió del blanqueig de capitals i del nançament del terrorisme, mitjançant un procés d’adaptació
constant de la legislació a l’evolució dels estàndards internacionals, d’acord amb els principis fonamentals
que informen la política criminal del Principat d’Andorra.
Capítol primer. Disposicions generals
Secció primera. Objecte, àmbit d’aplicació i denicions
Article 1. Objecte
1. Aquesta Llei té per objecte la prevenció i la lluita contra el blanqueig de diners o valors i el nançament
del terrorisme.
2. Als efectes d’aquesta Llei s’entén per blanqueig de diners o valors i per nançament del terrorisme la
comissió de qualsevol dels actes així tipicats al Codi penal.
Article 2. Àmbit d’aplicació
Aquesta Llei s’aplica als següents subjectes obligats:
1. Subjectes obligats nancers, que són les persones físiques o jurídiques que pertanyen a les categories
següents:
a) entitats operatives del sistema nancer;
b) companyies d’assegurances autoritzades a operar en el ram de vida;
c) corredors d’assegurances, persones físiques o jurídiques que, a canvi d’una remuneració, realitzin una
activitat de mediació d’assegurances en el ram vida;
d) institucions de gir postal;
e) sucursals situades a Andorra dels subjectes obligats indicats a les lletres a) a d), amb independència
del lloc on tinguin la seva administració central.
2. Les següents persones físiques o jurídiques, en l’exercici de la seva activitat professional:
a) comptables externs, assessors scals i auditors;

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR