Llei 17/2019, del 15 de febrer, de modificació de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l' inversor, l' abús de mercat i els acords de garantia financera.

Fecha15 Febrero 2019
Fecha de publicación20 Marzo 2019
SecciónConsell General
Número de Gaceta27
CGL20190312_14_08_49

Llei 17/2019, del 15 de febrer, de modificació de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l' inversor, l' abús de mercat i els acords de garantia financera

Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 15 de febrer del 2019 ha aprovat la següent:

Llei 17/2019, del 15 de febrer, de modificació de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l' inversor, l' abús de mercat i els acords de garantia financera

Exposició de motius

El sector financer constitueix un pilar fonamental en l' economia del Principat d' Andorra i el seu objectiu principal és la canalització de l' estalvi a la inversió. Es troba profundament interconnectat amb el sector financer internacional i desenvolupa la seva activitat en mercats i territoris diferents del Principat, i no solament a la Unió Europea. Per això, redunda en el seu propi interès que l' ordenament local d' Andorra compleixi els estàndards internacionals més elevats en matèria de regulació financera.

En aquest sentit, el 24 de novembre del 2011 el Consell General va aprovar la ratificació de l' Acord monetari entre el Principat d' Andorra i la Unió Europea que permet a Andorra adoptar oficialment l' euro com a moneda de curs legal i emetre les seves pròpies monedes destinades a la circulació i a la col·lecció. L' Acord monetari va acompanyat d' un annex que assenyala les disposicions jurídiques europees que el Principat d' Andorra ha d' implementar, seguint el calendari acordat per Andorra i la Unió Europea, entre d' altres, el cabal comunitari en matèria bancària i financera.

En virtut de l' Acord monetari, Andorra s' ha compromès a aplicar en el seu ordenament jurídic, entre d' altres, la Directiva 2004/39/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 21 d' abril del 2004, relativa als mercats d' instruments financers, coneguda com a Directiva 2006/73/CE de la Comissió, del 10 d' agost del 2006, sobre les mesures d' execució de la Directiva 2004/39/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les exigències organitzatives i les condicions d' exercici aplicables a les entitats d' inversió i la definició de certs termes a efectes d' aquesta Directiva i el Reglament (CE) 2006/1287 de la Comissió sobre les mesures d' execució de la Directiva 2004/39/CE, del 10 d' agost del 2006, del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les obligacions de tenir registres per a les societats d' inversió, la declaració de transaccions, la transparència dels mercats, l' admissió dels instruments financers al comerç i els termes definits a aquest efecte en aquesta directiva; totes formen part del paquet normatiu conegut com a MiFID I.

La Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l' inversor, l' abús de mercat i els acords de garantia financera té una importància significativa al Principat d' Andorra i, en particular, estableix les condicions aplicables a totes les entitats operatives del sistema financer que presten serveis d' inversió i/o serveis auxiliars.

La norma esmentada va transposar gran part de les directives esmentades, de manera que ja estaven, parcialment, incorporades al marc normatiu andorrà, ja que, principalment pel que fa a la protecció de l' inversor i els requeriments d' abús de mercat, eren requisits necessaris perquè l' Autoritat Financera Andorrana (AFA) pogués esdevenir membre ordinari i signatari de la International Organization of Securities Commissions (Iosco).

No obstant això, i atesa la importància de l' Acord monetari subscrit entre el Principat d' Andorra i la Unió Europea, es fa necessària una modificació de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l' inversor, l' abús de mercat i els acords de garantia financera per a complir la totalitat d' aquestes directives i de les seves normatives d' implementació.

En relació amb la Directiva 2004/39 i la Directiva delegada 2006/73, la modificació de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l' inversor, l' abús de mercat i els acords de garantia financera suposa un avenç respecte del règim anterior i constitueix una millora en la protecció dels mercats i dels clients de serveis d' inversió. En particular, s' introdueixen millores en els blocs de classificació a clients, deures d' informació a clients, incentius, avaluació de la idoneïtat i l' adequació, la gestió i l' execució d' ordres, els conflictes d' interès, la protecció dels actius dels clients, els registres i els mercats.

La metodologia de la Llei de modificació no altera l' actual estructura de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l' inversor, l' abús de mercat i els acords de garantia financera, si bé s' hi incorporen articles nous i s' introdueixen modificacions als articles ja existents. En primer lloc, el capítol primer, relatiu a les disposicions generals, es modifica mitjançant la inclusió de definicions noves.

Entre les principals novetats del capítol segon, relatiu als requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, cal destacar les modificacions introduïdes en les seccions primera a quarta. A la secció primera, sobre els requisits organitzatius, es destaca l' obligació de dur a terme un seguiment i una avaluació periòdica de l' adequació i l' eficàcia de l' organització tècnica i administrativa de les entitats i la introducció de millores en el bloc d' externalització de funcions respecte a les funcions operatives essencials i importants. Pel que fa a la secció segona, relativa a les condicions de funcionament, hi ha noves obligacions per a les funcions de control de les entitats, noves obligacions en matèria de protecció d' actius, millores en els sistemes de gestió de conflictes d' interès i el reconeixement de mecanismes extrajudicials per a la reclamació dels inversors, i noves obligacions en matèria de comunicacions publicitàries. D' altra banda, a la secció tercera, relativa a comptabilitat i auditoria dels comptes anuals, s' introdueix l' obligació dels auditors externs d' informar, com a mínim un cop l' any, l' AFA sobre l' adequació de les mesures adoptades per l' entitat operativa del sistema financer que presta serveis d' inversió i/o auxiliars. Altrament, s' afegeixen modificacions menors a la secció quarta, sobre el procés i el registre oficial d' actes administratius respecte de la cooperació per a l' autorització d' adquisicions de participacions qualificades, el deure de comunicació de l' estructura accionarial de les entitats operatives del sistema financer, i l' acte de denegació de l' autorització prèvia i/o la inscripció.

En relació amb el capítol tercer, sobre la protecció de l' inversor, es disposen novetats en els blocs de classificació dels clients, i particularment respecte al tractament com a client professional i la seva sol·licitud corresponent, i la classificació com a contraparts elegibles. Així mateix, hi ha modificacions al bloc d' incentius, i sobretot al bloc d' obligacions d' informació a clients. En especial, en aquest bloc s' estableixen nous articles específics aplicables a la provisió d' informació sobre instruments financers i sobre costos i despeses associats. D' altra banda, també es modifiquen les disposicions relatives a l' avaluació de la idoneïtat i l' adequació dels instruments financers i serveis comercialitzats i les disposicions comunes a ambdós. Finalment, el bloc de gestió i execució d' ordres també és objecte de variació, especialment pel que fa a la política d' execució d' ordres.

Les modificacions introduïdes en el capítol quart, que regula l' ús d' informació privilegiada i la manipulació de mercat, és a dir, el que s' entén per abús de mercat, s' inscriuen en el marc dels compromisos adquirits amb la Unió Europea en virtut de l' Acord monetari, i actualitzen les disposicions ja previstes a la Llei 8/2013, per tal de transposar el Reglament (UE) núm. 596/2014, del 16 d' abril del 2014, sobre abús de mercat. L' ordenament jurídic andorrà ja incloïa moltes de les disposicions de la Directiva 2003/6/CE, del Parlament Europeu i del Consell, del 28 de gener del 2003, sobre les operacions amb informació privilegiada i la manipulació del mercat; per tant, les millores introduïdes se centren a ampliar les conductes subjectes a la prohibició de manipulació de mercat, incloent-hi, a més de les operacions i les ordres de negociar, la cancel·lació o modificació d' una ordre prèviament donada què es tingués accés a la informació privilegiada i reforçar la transparència al mercat en la difusió puntual d' aquesta informació, així com de les operacions de les persones amb responsabilitats de direcció en els emissors. A més, s' han ampliat significativament les infraccions i sancions administratives per abús de mercat amb un augment notable de les sancions pecuniàries per a les persones físiques i jurídiques que utilitzin informació privilegiada o manipulin els mercats.

Per altra banda, les modificacions introduïdes en el capítol cinquè, que regula els acords de compensació contractual i de garantia financera, s' inscriuen igualment...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR