Llei 18/2019, del 15 de febrer, del pressupost per a l' exercici del 2019.

Fecha de publicación20 Marzo 2019
Fecha15 Febrero 2019
SecciónConsell General
Número de Gaceta27
CONSELL GENERAL
1/88
www.bopa.ad
20 de març del 2019Núm. 27
Dipòsit legal: AND.2-2015
Llei 18/2019, del 15 de febrer, del pressupost per a l’exercici
del 2019
Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 15 de febrer del 2019 ha aprovat la següent:
Llei 18/2019, del 15 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2019
Exposició de motius
El marc normatiu del pressupost general de l’Estat per a l’exercici 2019 es fonamenta en la Constitució
del Principat d’Andorra, del 28 d’abril del 1993; el Decret legislatiu del 20-05-2015 de publicació del text
refós de la Llei general de les nances públiques, del 19 de desembre del 1996, i la Llei 32/2014, del 27 de
novembre, de sostenibilitat de les nances públiques i d’estabilitat pressupostària i scal.
La Llei del pressupost general regula les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer durant l’exercici
2019 l’Administració general, les entitats parapúbliques o de dret públic i les societats públiques partici-
pades per l’Administració general, i els drets que es preveuen liquidar durant el mateix exercici, d’acord
amb els principis pressupostaris que estableix la Llei general de les nances públiques i d’acord amb el
marc pressupostari o, cosa que és el mateix, la projecció pressupostària per als anys de mandat en què
s’emmarquen els pressupostos anuals de la legislatura.
En concret, la Llei inclou un contingut necessari constituït per la determinació de la previsió d’ingressos per
a l’exercici 2019 i les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer durant l’exercici 2019 l’Administració
general i les seves entitats dependents o vinculades. I també, les regles o els criteris d’execució del pres-
supost general per a l’exercici 2019, per mitjà de l’articulat i les disposicions de la Llei, que es limita a les
matèries o qüestions que tenen relació directa amb les previsions d’ingressos, les habilitacions de despesa
i els criteris de política econòmica general.
Si bé la Llei del pressupost anual es pot qualicar com una norma essencialment temporal, es fa necessari
incloure-hi, mitjançant disposicions nals i derogatòries, modicacions i derogacions amb caràcter permanent
de normes legals que regulen aspectes relacionats amb les nances públiques, la funció pública i l’activitat
econòmica del sector públic. Les disposicions nals de modicació de normes vigents són per vetllar per
l’equilibri en l’execució del marc pressupostari i per vetllar per la utilització dels recursos disponibles d’acord
amb el principi de bona gestió (economia, eciència i ecàcia) a l’efecte de garantir el compliment de les
obligacions establertes en la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les nances públiques
i d’estabilitat pressupostària i scal.
El marc pressupostari del Govern per al període que va de l’exercici 2016 a l’exercici 2019, ambdós inclo-
sos, suporta el programa de govern del mandat legislatiu que al seu torn és fruit dels objectius estratègics
per al mandat. Aquest marc pressupostari respecta i compleix el límit d’endeutament, de despesa màxima
permesa, de variació de despesa corrent o de funcionament, així com de limitació del pes de la imposició
directa sobre el total d’impostos directes i indirectes de l’Administració general establerts en la Llei 32/2014,
d’acord amb la disposició transitòria tercera de la mateixa Llei.
Es fa palès que el marc pressupostari és un document dinàmic que, en denir-se per un període de quatre
anys, és necessari que es vagi actualitzant d’acord i a mesura que es disposa de dades més recents de les
bases de càlcul. En aquest sentit, el Govern ha tingut en compte les previsions del producte interior brut
expressat en termes nominals per posar al dia el seu marc per al període corresponent al mandat 2016-2019.
Lleis
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2019-
03-19
10:01:36
CONSELL GENERAL
2/88
www.bopa.ad
20 de març del 2019Núm. 27
Dipòsit legal: AND.2-2015
El pressupost general per a l’exercici 2019 i el marc pressupostari en què s’encabeix persegueixen el mateix
objectiu dels pressupostos del mandat anterior de garantir la sostenibilitat nancera de l’Administració
general i les seves entitats dependents o vinculades i enfortir la conança en l’estabilitat de l’economia an-
dorrana. L’assoliment d’aquests objectius permet consolidar el marc d’una política econòmica orientada al
creixement econòmic i al manteniment i a la creació de llocs de treball. En aquesta línia, el pressupost de
l’Estat per a l’exercici 2019 i el marc pressupostari corresponent tenen com a objectiu prioritari continuar
mantenint el percentatge d’endeutament respecte al producte interior brut (PIB) expressat en termes no-
minals, per sota del límit del 40%, en un context de consolidació scal i d’optimització i bona gestió de la
despesa pública. Es fa palès que l’import de la despesa pública no nancera s’ajusta i compleix en l’exercici
2019, que correspon al nal del mandat, els límits establerts en els termes que determina la disposició
transitòria tercera de la Llei 32/2014, de constant referència.
La part essencial de la Llei del pressupost es recull en el capítol primer, “Els crèdits i les seves modica-
cions”, atès que s’hi deneix l’àmbit del pressupost de l’Estat, i s’aprova la totalitat dels estats d’ingressos
i despeses del sector públic estatal. El capítol primer també conté les normes de modicació i ampliació
dels crèdits pressupostaris que clariquen, matisen i complementen el que regula la Llei general de les
nances públiques en aquest sentit.
En aquest capítol, i igual que en l’exercici anterior, la Llei estableix que el cap de Govern, en el marc de les
seves competències, a banda d’autoritzar –a proposta dels ministeris afectats– les transferències de crè-
dits pressupostaris que resultin necessàries a conseqüència de possibles reorganitzacions administratives
que afectin un o més ministeris, també pot autoritzar, a proposta del ministre encarregat de les nances,
les transferències de crèdits pressupostaris que també resultin necessàries a conseqüència de possibles
reclassicacions comptables pel que fa als comptes de l’Administració general i de les entitats dependents,
fruit de l’aplicació de les Normes internacionals de comptabilitat del sector públic (NICSP) que s’apliquen
amb el caràcter de Pla marc per al sector públic estatal del Principat d’Andorra.
El capítol segon de la Llei del pressupost, “Gestió pressupostària i despesa pública”, regula els aspectes
en matèria de contractació pública, d’ajuts, de la funció pública i de les nances públiques que concreten i
permeten aplicar i executar per a cada exercici pressupostari els preceptes aplicables. En particular, aquest
capítol estableix les retribucions i el règim de la contractació de personal de l’Administració general, de
l’Administració de justícia, de les societats públiques, de les entitats parapúbliques, de dret públic i altres
organismes públics i de les entitats autònomes les despeses corrents de les quals es nancen mitjançant
transferència corrent del Govern.
En relació amb les retribucions del personal i igual que en els exercicis 2016, 2017 i 2018, es preveu
l’augment de tots els conceptes retributius inclosos en l’estructura salarial només amb l’índex de preus de
consum (IPC). Per a l’exercici 2019, però, la Llei xa aquest percentatge ns a un màxim de l’1,7%, que és
l’índex estimat en el moment de l’elaboració de la mateixa Llei.
Quant al règim de contractació de personal, la Llei continua corregint les distorsions que s’han produït en
l’aplicació de la Llei de la funció pública i de la Llei del contracte de relacions laborals –aplicable a les entitats
dependents o vinculades a l’Administració general– i que s’han generat arran de les restriccions legals del
període que va de l’any 2009 al 2015, ambdós inclosos, per contractar personal x i també personal eventual.
En aquest sentit, igual que els anys 2016, 2017 i 2018, la Llei determina que les places vacants que estan
ocupades per personal eventual o de durada determinada es poden cobrir amb personal x, d’acord amb
els principis de publicitat, igualtat i concurrència amb acord del Govern o del l’òrgan competent, i amb els
informes previs preceptius.
La Llei del pressupost general de l’Estat, en línia amb l’anterior Llei del pressupost, determina també que
amb els límits i requisits establerts en el mateix precepte, durant l’exercici 2019 es podrà cobrir amb per-
sonal x o eventual les places vacants generades ns avui i que no es troben ocupades. S’estableix una
taxa de reposició del 75% amb caràcter general i que afecta les places vacants no ocupades per personal
eventual. Excepcionalment, també en l’exercici 2019 s’augmenta ns al 100% la taxa de reposició permesa
a diversos sectors i administracions considerats prioritaris.
CONSELL GENERAL
3/88
www.bopa.ad
20 de març del 2019Núm. 27
Dipòsit legal: AND.2-2015
Igualment, la Llei autoritza amb caràcter rigorosament excepcional la creació de determinades places
en llocs de treball concrets i vinculats a necessitats urgents i inajornables. La provisió d’aquestes places
l’acorda el Govern amb el vistiplau de la Secretaria d’Estat de Funció Pública o dels òrgans competents de
les administracions o entitats que integren el pressupost de l’Estat. Per a la provisió d’aquestes places, es
requereix l’informe preceptiu de la Direcció sobre la seva idoneïtat i en què quedi evidenciada l’eciència
econòmica, d’acord amb la metodologia i les directrius aprovades prèviament pels òrgans competents.
El capítol tercer de la Llei del pressupost general, “Operacions nanceres”, regula en un article el règim
de l’endeutament i la xació, per a l’exercici 2019, de la quantitat màxima d’endeutament i de la prestació
de garanties mitjançant aval –dins del límit màxim del 40% del producte interior brut (PIB) expressat en
termes nominals que és preceptiu en l’exercici 2019, que correspon al nal del mandat, en virtut de la dis-
posició transitòria tercera de la Llei 32/2014 ja esmentada–, que és una matèria que la mateixa norma de
les nances públiques determina que cal aprovar per llei per a cada exercici pressupostari. I en un segon
article, la Llei xa aspectes dels dipòsits de reserves en garantia que concreten i permeten aplicar la norma
que regula aquesta qüestió.
Després, els tres articles següents actualitzen preceptes, en virtut del Decret legislatiu del 25-04-2018 de
publicació del text consolidat de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social. El primer article de-
termina l’actualització dels preus de compra i de venda del punt de jubilació d’acord amb l’índex de preus de
consum. El segon estableix la revaloració de les prestacions econòmiques pagades per la Caixa Andorrana
de Seguretat Social l’import de les quals, un cop deduïdes les cotitzacions de la persona assegurada, sigui
inferior a dues vegades el salari mínim establert per a l’any 2019, es revaloren durant l’any 2019 d’acord amb
l’índex de preus de consum (IPC). I el tercer xa l’índex d’actualització de les cotitzacions que s’ha d’aplicar
en el càlcul dels capitals de jubilació. Cal destacar la incorporació d’un article bis, que impulsa una sèrie de
mesures adreçades a millorar el poder adquisitiu de les persones amb menys ingressos.
Els tres darrers articles d’aquest capítol tercer són els referents a la xació de l’interès legal i, des de l’exer-
cici 2015, de l’interès moratori; a les decisions que el Govern pot adoptar en situació de pròrroga pressu-
postària; i a la determinació com a valor de referència del 0% quan l’índex de preus de consum (IPC) sigui
negatiu al nal de l’any 2018.
La Llei del pressupost general per a l’exercici 2019 conté quatre disposicions addicionals i dotze disposi-
cions nals.
Pel que fa a les disposicions addicionals, la primera té com a objectiu matisar, complementar o addicionar el
que s’estableix en el règim general. En concret, la disposició addicional adequa els coecients d’actualització
utilitzats en el càlcul de la base de tributació establerts en la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost
sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, d’acord amb la disposició addicional
segona de la mateixa Llei. Pel que respecta a la disposició addicional segona, modica l’article 86 de la llei
de la seguretat social perdonar cobertura al nou l’article 25 bis de la present Llei. La disposició addicional
tercera, introdueix una mesura urgent transitòria per fer front a la problemàtica de l’increment dels preus
del lloguer. Finalment, la disposició addicional quarta, impulsa una mesura per millorar el poder adquisitiu
de les persones menys afavorides, a través del increment del IPC per als treballadors que percebin un salari
global brut que, en còmput anual i per a la jornada legal ordinària de treball, sigui inferior a 24.000 euros.
La Llei es tanca amb un conjunt de disposicions nals que recullen les modicacions amb caràcter perma-
nent realitzades de diverses normes legals; una disposició nal, la onzena, que encomana al Govern publi-
car al Butlletí Ocial del Principat d’Andorra els textos consolidats de les lleis que es modiquen mitjançant
disposicions derogatòries o nals amb caràcter permanent per la llei de pressupost de l’exercici 2019; i la
disposició nal dotzena sobre l’entrada en vigor de la norma.
La disposició nal primera reprèn la modicació següent en relació amb les lleis dels pressupostos dels
exercicis 2017 i 2018: de l’article 7 de la Llei 2/2012, del 15 de març, de mesures de contenció de la des-
pesa pública en matèria de personal, quant a la suspensió de l’aplicació del sistema de gestió i avaluació de
l’acompliment en l’etapa de gestió corresponent, tot matisant que aquesta suspensió és ns a l’aprovació
del Projecte de la nova llei de la funció pública.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR