Llei 2/2018, del 22 de març, de control de les mercaderies sensibles.

Fecha de publicación18 Abril 2018
Fecha22 Marzo 2018
Número de Gaceta22
SecciónConsell General
CGL20180411_10_25_27

Llei 2/2018, del 22 de març, de control de les mercaderies sensibles

Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 22 de març del 2018 ha aprovat la següent:

llei 2/2018, del 22 de març, de control de les mercaderies sensibles

Exposició de motius

L' any 1999 l' augment del tràfic il·lícit en el camp de les mercaderies sensibles va comportar la necessitat per a Andorra de tenir una llei de regulació i de control de les mercaderies sensibles. Per aquest motiu el Consell General va aprovar el 4 de març la Llei de control de les mercaderies sensibles amb la voluntat de posar fi a tota activitat il·lícita relacionada amb les mercaderies sensibles. Aquesta Llei defineix els requisits i les obligacions que han de complir les persones que desenvolupen operacions amb mercaderies sensibles. Després de més de 18 anys de funcionament de la Llei, convé revisar-la i adaptar-la. La Llei del 4 de març de 1999 va crear moltes obligacions als operadors, en particular, obligacions registrals molt estrictes i feixugues.

L' evolució de la tecnologia i de la normativa comptable permet revisar i suavitzar les obligacions registrals tot garantint el mateix nivell de control, i donant la màxima transparència a totes les operacions vinculades a les mercaderies sensibles.

Tenint en compte que les revisions i les modificacions que es duen a terme afecten tot l' articulat de la Llei de 1999, s' elabora un nova llei de control de mercaderies sensibles i es deroguen totes les disposicions de l' any 1999.

Aquesta Llei introdueix altres canvis i en particular tipifica com a mercaderia sensible dos categories de tabac que fins ara no es definien com a sensibles; es tracta del tabac de picadura i del tabac per a pipa d' aigua. Amb la tipificació d' aquest tabac com a mercaderia sensible s' harmonitza el tractament donat al tabac perquè totes les categories de tabac es tractin com a mercaderies sensibles, excepte el tabac en brut cultivat a Andorra. Entre les novetats que introdueix aquesta Llei també cal destacar la prohibició d' obtenir una llicència per operar amb mercaderies sensibles per a les persones físiques condemnades per delictes de contraban, i per a les persones físiques o jurídiques que hagin estat sancionades per una infracció administrativa de contraban o bé, per una infracció molt greu d' aquesta Llei. En el cas de les persones jurídiques aquesta prohibició s' aplica també als socis o partícips amb una participació igual o superior al 15 per cent, als seus consellers o administradors de fet o de dret, i als cònjuges o les persones unides per relacions de parentiu directe o col·lateral, per consanguinitat fins al tercer grau dels socis o partícips, consellers o administradors. Així mateix, s' introdueixen altres mesures com la simplificació en les obligacions comptables en relació amb l' obligatorietat de dur els llibres de registre. Si bé fins ara la Llei establia pautes molt marcades en relació amb les obligacions registrals, amb aquesta Llei l' Administració podrà homologar els registres comptables propis dels operadors si es garanteix el control i la traçabilitat de les operacions en mercaderies sensibles. D' altra banda, també es redueixen els llindars per sobre dels quals és necessari expedir i lliurar una factura amb independència que el destinatari estigui autoritzat a operar amb mercaderies sensibles. Finalment, aquesta Llei modifica el règim sancionador existent, revisant els imports desmesurats i desproporcionats que imposaven les disposicions anteriors i revisa algunes de les tipificacions.

La Llei de control de les mercaderies sensibles consta de 21 articles, una disposició transitòria, una disposició derogatòria, tres disposicions finals i dos annexos.

Article 1. Mercaderies sensibles

1. Es consideren mercaderies sensibles les mercaderies que puguin constituir un perill per a la salut, la seguretat, l' ordre o la moralitat pública, mercaderies que són objecte d' un frau internacional o d' un mercat clandestí que perjudica els interessos legítims del comerç internacional.

2. Són considerades mercaderies sensibles les mercaderies següents:

a) Les que figuren en les subposicions 24 01 10 (tabacs no esporgats), 24 01 20 (tabacs parcialment o totalment esporgats) i 24 01 30 (residus de tabac), de la nomenclatura general de productes, excepte el tabac d' aquestes subposicions cultivat a Andorra.

b) Les que figuren en les subposicions 24 02 10 (cigars, fins i tot despuntats, i cigars petits, elaborats amb tabac), 24 02 20 (cigarretes elaborades amb tabac) de la nomenclatura general de productes.

c) Les que figuren en les subposicions 24 03 11 (tabac per a pipa d' aigua), 24 03 19 (tabac per fumar, fins i tot si conté succedanis de tabac en qualsevol proporció), i 24 03 99 (tabac i succedanis del tabac elaborats, i extractes i essències de tabac, excepte l' homogeneïtzat o reconstituït), de la nomenclatura general de productes.

d) Les mercaderies ressenyades a continuació, que estan sotmeses al lliurament d' una autorització prèvia a la importació i a l' exportació:

- Les substàncies estupefaents de les llistes 1 i 2 de la Convenció única del 1961 sobre estupefaents.

- Les substàncies psicotròpiques de les llistes 1 i 2 del Conveni sobre substàncies psicotròpiques del 1971.

- Les substàncies del quadre 1 del Conveni de les Nacions Unides contra el tràfic il·lícit d' estupefaents i substàncies psicotròpiques del 1988.

- Les substàncies explosives.

- Les màquines d' atzar oneroses i les màquines recreatives amb premi programat, definides a la normativa de regulació dels jocs d' atzar.

Article 2. Operadors de mercaderies sensibles

1. Són operadors de mercaderies sensibles les persones físiques o jurídiques que efectuïn alguna de les operacions següents:

a) Operacions de fabricació o de transformació;

b) Operacions d' importació o d' exportació;

c) Operacions de distribució;

d) Operacions comercials al detall per a l' ús o el consum;

e) Operacions de transport dins del territori andorrà per compte propi o de tercers;

f) Operacions d' emmagatzematge dins del territori andorrà per compte propi o de tercers.

Article 3. Definicions

A l' efecte d' aquesta Llei, s' entén per:

Operacions de fabricació o de transformació: La producció o l' elaboració amb caràcter habitual de mercaderies sensibles a través de l' ordenació...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR