Llei 20/2014, del 16 d’octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital.

Fecha de publicación12 Noviembre 2014
SecciónConsell General
Número de Gaceta65
4510 Núm. 65 - Any 26 - 12.11.2014Butlletí Of‌icial del Principat d’Andorra
Lleis
ordinàries
Llei 20/2014,
del 16 d’octubre,
reguladora de la
contractació electrònica
i dels operadors que
desenvolupen la seva
activitat econòmica en un
espai digital
Atès que el Consell General en la seva
sessió del dia 16 d’octubre del 2014 ha
aprovat la següent:
llei 20/2014, del 16 d’octubre, regu-
ladora de la contractació electrònica i
dels operadors que desenvolupen la seva
activitat econòmica en un espai digital
Exposició de motius
El creixement social i econòmic del
Principat d’Andorra i dels països del seu
entorn depèn de forma cada vegada més
substancial i determinant de sectors vin-
culats a l’espai digital, perquè tots els
àmbits de l’activitat social i econòmica
es desenvolupen cada cop amb més fre-
qüència, extensió i intensitat en aquest
espai. Una regulació previsible i adap-
tada a l’evolució de l’estat de la tècnica,
dels hàbits i les pràctiques socials, i de
les estratègies empresarials que no ne-
gligeixi la deguda protecció dels drets
i dels interessos en joc, és un element
essencial per aportar certesa i generar
conf‌iança en l’espai digital. Aquesta seria
la manera d’afavorir el teixit empresarial
i la localització d’empreses innovadores
al país, d’atraure la inversió estrangera,
d’impulsar la innovació i la creativitat, i
de facilitar els intercanvis econòmics i
la interacció social.
El desenvolupament de la normativa,
tant internacional com regional o naci-
onal, sobre la contractació electrònica
i les altres matèries relacionades amb
el desenvolupament de l’activitat en
l’espai digital, ofereix avui experiènci-
es consolidades i referències molt útils
per elaborar una legislació equilibrada
i completa. Per això, la legislació del
Principat d’Andorra ha de tenir lògica-
ment en compte els ordenaments jurídics
dels països del seu entorn i dels països
amb els quals estableix relacions socio-
econòmiques i empresarials. Això con-
verteix la normativa comunitària i la dels
estats membres de la Unió Europea en
un referent lògic i obligat. A més a més,
l’aprovació d’aquesta Llei reguladora de
la contractació electrònica i dels opera-
dors que desenvolupen la seva activitat
econòmica en un espai digital constitu-
eix una ocasió excel·lent per incorporar
els avenços jurisprudencials i doctrinals,
i per apuntalar la base substantiva amb
els principis fonamentals del dret inter-
nacional sobre aquesta matèria.
Així, aquesta Llei s’inspira en principis
i en regles que s’han contrastat i aporta
solucions innovadores en les qüestions
que la pràctica ha palesat com a més
incertes, conf‌lictives o no prou cobertes
amb les normes existents. La innovació
s’efectua tant en l’ús de conceptes més
adaptats a la realitat tècnica, social o em-
presarial del moment, com en la perfec-
ció d’algunes regles o en la incorporació
de noves solucions.
La Llei s’estructura en sis capítols. El
capítol primer conté les disposicions
generals referides a l’objecte de la Llei
i les def‌inicions principals dels termes
utilitzats en l’articulat i el seu àmbit
d’aplicació. El capítol segon estableix
les obligacions dels operadors. El capítol
tercer es dedica al règim de responsabi-
litat dels operadors i, en particular, dels
prestadors de serveis d’intermediació. El
capítol quart es dedica íntegrament al
règim de les comunicacions comercials
electròniques. El capítol cinquè està de-
dicat a la contractació electrònica i conté,
a més a més, disposicions relatives a la
resolució extrajudicial de conf‌lictes i el
recurs a instruments d’autoregulació,
codis de conducta i segells de garantia.
Finalment, en el capítol sisè s’estableix
un règim sancionador per als operadors
que desenvolupen la seva activitat en
un espai digital, proporcionat, ef‌icaç i
adreçat a dissuadir l’incompliment de
les disposicions d’aquesta Llei.
L’objecte d’aquesta Llei és establir
un marc jurídic bàsic per al desenvo-
lupament d’activitats econòmiques en
un espai digital i per a la contractació
electrònica, en par ticular, quant a les
comunicacions comercials electròniques,
al procés de formació i de perfecció dels
contractes, i a les condicions per a la
seva validesa i ef‌icàcia.
D’altra banda, aquesta Llei no ha de
concebre’s com una llei sectorial que
regula una activitat independent i es-
tanca. Ans al contrari, respon a una ini-
ciativa normativa transversal que regula,
en realitat, l’actuació dels operadors en
un espai, l’espai digital, on concorren
activitats i relacions comercials i socials
de natura i d’entitat molt diverses, i cada
cop més preponderants. Per això, aques-
ta Llei ha d’aplicar-se en combinació amb
altres normatives vigents al Principat
d’Andorra que tractin matèries conne-
xes o col·laterals com ara, entre d’altres:
normes processals; contractuals; f‌iscals;
de serveis de conf‌iança electrònica; de
defensa de la competència, competència
deslleial i protecció del consumidor; de
propietat intel·lectual i industrial; i de
protecció de les dades personals.
La delimitació de l’objecte de la Llei en
l’article 1 incorpora un concepte innova-
dor per descriure l’activitat regulada i els
subjectes que la desenvolupen.
Amb l’expressió “operadors que de-
senvolupen la seva activitat en un espai
digital” se substitueix i, sobretot, s’amplia
el concepte de “prestadors de serveis de
la societat de la informació” que vertebra
la normativa comunitària. L’ús d’aquesta
darrera expressió s’ha rebutjat per dos
motius principals. En primer lloc, l’acti-
vitat en la xarxa no consisteix únicament
en la prestació de serveis. En segon lloc,
la referència a “serveis de la societat de la
informació” és una expressió aliena a la
terminologia més comunament utilitza-
da. Un lloc web, un blog, un portal, una
plataforma, una aplicació o una xarxa
social són espais digitals gestionats per
operadors. L’operador que desenvolupa
la seva activitat en la xarxa crea un espai
en què desenvolupa la seva activitat i
interactua amb els usuaris. Aquest es-
pai digital resulta de la combinació de
mitjans electrònics de comunicació i de
suport digital. L’usuari, per tant, no con-
sulta un lloc web com si es tractés d’una
pàgina d’un llibre, sinó que accedeix
a un espai, un espai digital, gestionat
per l’operador perquè s’utilitzin els seus
serveis, s’accedeixi als seus continguts o
s’adquireixin els seus productes. Aquesta

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR